Vieringen in parochie De Goede Herder

In de maatregelen zoals in Nederland genomen in verband met de pandemie Covid-19 (corona), staat onder meer dat vanaf 1 juni er ook weer kerkelijke vieringen gehouden mogen worden. Tot 1 juli mag dat met maximaal 30 personen, vanaf 1 juli mag dat met maximaal 100 personen.
De maatregelen van het RIVM moeten dan in acht genomen worden.

De Bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie hebben op 22 mei een aantal protocollen laten verschijnen waarin nauwkeurig is omschreven waaraan voldaan moet worden om deze vieringen in de RK-kerk te houden.
Op onze website heeft u al eerder een verwijzing naar deze protocollen kunnen vinden.
Onderstaand treft u nog een keer een verwijzing hiernaar aan.

Het pastoraal team van onze parochie De Goede Herder heeft over deze protocollen en de impact op de start van de vieringen in onze parochie, op dinsdag 26 mei vergaderd.
Dinsdagavond is een brief verzonden aan de pastoraatsgroepen, werkgroepen pastorale afstemming en beheercommissies.
In deze brief is, kort gezegd, onder meer het volgende geschreven.

Gezien bovenstaande is onder meer het volgende besloten.

De weekendvieringen worden in alle kerken hervat in het weekend van 4/5 juli aanstaande.
Wel geldt er een maximum aantal bezoekers van 100 personen, of zo veel minder als op 1½ meter afstand in het kerkgebouw mogelijk is.
(Personen die een functie uitoefenen in de liturgie behoren niet tot de 100 personen.)

De eucharistie wordt gevierd en de communie mag, onder strikte voorwaarden, worden uitgereikt.

In de brief staan verder de maatregelen vermeld welke de deelgemeenschappen moeten nemen om vanaf 15 juni of vanaf 4 juli de vieringen doorgang te kunnen laten vinden.
De komende dagen zal nog verdere informatie komen over aanvullend te nemen maatregelen.

Onze deelgemeenschappen kent geen vieringen door-de-weeks.
Daarom is de tijd die we hebben om te voldoen aan de gestelde maatregelen voor ons gelukkig wat langer.
We zullen, wanneer onze uitvoering van de maatregelen naar genoegen is, op zondag 4 juli de eerste viering hebben.

Onze eerste bijeenkomst van de kernvrijwilligers sinds 15 maart is geweest maandagochtend 25 mei.
We hebben gesproken over de mogelijk te nemen maatregelen op basis van de protocollen van het Bisdom.
Op maandagochtend 8 juni praten we verder over de uitvoering van de door het pastoraal team in haar brief van 26 mei jl. gestelde maatregelen, samen met eventuele aanvullende maatregelen.

Aansluitend zal er het nodige werk moeten worden verricht ter daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.

We houden u via deze website op de hoogte van een en ander.

 

kernvrijwilligers DG Sint Jan de Doper-Visitatie

 

Bijlagen:

 


terug naar openingspagina