Clustering parochies in het Bisdom Rotterdam


Wat er aan vooraf ging.
Het Bisdom Rotterdam werkt al sinds begin jaren '90 van de vorige eeuw aan samenwerking tussen parochies in het Bisdom. Het eerste plan werd in 1996 aangeboden onder de naam "Samenwerking geboden", een naam die twee ladingen in zich heeft, zowel een aanbeveling als een opdracht. Van latere datum is de nota "Tent van God" die meer aanwijzingen geeft over het gebruik, het behoud en het eventueel sluiten van kerkgebouwen. Beide nota's sluiten op elkaar aan; immers, sluiting van gebouwen kan slechts als er eerst een samenwerking tussen parochies in gang is gezet. Meerdere parochies zijn op die wijze al een samenwerking aangegaan en diverse gebouwen zijn gesloten en vaak ook afgebroken.
In Vlaardingen is de nieuwe Lucaskerk aan de Hoogstraat gebouwd, die drie andere kerken vervangt, maar ook zijn de vier oorspronkelijke parochies samengevoegd tot één Wilibrord parochie. In Maassluis is een nieuwe kerkgebouw neergezet die twee andere kerken vervangt en zijn de twee parochies tot één parochie samengevoegd. Schiedam telt na de sluiting van de Visitatie kerk en de Martinus kerk nog vier kerken en evenzoveel parochies.
In andere steden in ons Bisdom en ook in de andere Bisdommen verlopen de ontwikkelingen niet veel anders.

Actuele ontwikkelingen.
Toch is het Bisdom van mening dat de ontwikkelingen wat sneller moeten gaan, meer samenwerking tussen de parochies op korte termijn en als het niet anders kan, sluiting van gebouwen.
Redenen zijn: teruglopend kerkbezoek -waardoor grote gebouwen te minimaal worden gebruikt, hoge kosten tegenover verminderde inkomsten en onvoldoende priesters om alle parochies -zelfs in deeltijd- te bemannen. Daarom is vorig jaar de nota "Samenwerking geboden 2" door het Bisdom uitgebracht. In deze nota is de vrijblijvendheid die de vorige uitgave nog in zich had verdwenen en zijn alle parochies, van hoger hand, ingedeeld in clusters en verplicht tot samenwerking. Het uiteindelijke doel is om de clusters in een later stadium (2010-2011) om te vormen tot nieuwe (grote) parochies onder verantwoordelijkheid van een pastoraal team bestaande uit priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s). Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden dan één parochie.
Ook onze parochie is zich al langere tijd bewust van het feit, dat we niet oneindig als een geheel zelfstandige werkende parochie kunnen blijven voortbestaan. Wij zochten echter, eerder samenwerking met de Dominicaanse parochies dan met de parochies in de regio.
In het gesprek met de "cluster" parochies van onze regio, waarvoor wij in maart jl. waren uitgenodigd, hebben wij dit ook kenbaar gemaakt. Wij wilden daarmee duidelijkheid bieden over onze voorkeuren en plannen zodat de andere parochies wisten waarom wij niet enthousiast met hen mee deden.
Inmiddels hebben andere ontwikkelingen onze plannen verstoord. Pater Osendarp o.p. moderator van de parochie in Blijdorp heeft ontslag genomen. De orde draagt geen kandidaat voor bij het Bisdom voor zijn opvolging. Ook heeft de provinciaal van de orde p. Ben Vocking o.p. een gesprek gehad met het Bisdom Rotterdam en daar medegedeeld dat de orde op termijn geen broeders meer heeft die de eindverantwoordelijkheid voor de parochies op zich kunnen nemen. Ook kwam ter sprake dat het Bisdom niet zoekt naar 'eenheidsworst', maar dat parochies met hun eigenheid zichzelf mogen blijven profileren.
Ondank alle bezwaren tegen de clustervorming meent de orde, de domincaanse parochies te moeten adviseren om mee te gaan met de clustervorming zoals het Bisdom die voorlegt.
De moderatoren van Het Steiger en van de St. Jan de Doper -Visitaties, p. Jan Laan o.p., en p. Leo de Jong o.p. zullen niet mee doen met de clustervorming. Wel zullen zij zo lang als mogelijk is hun diensten blijven verlenen aan de genoemde parochies.
De orde hecht daarnaast aan een blijvende samenwerking tussen de dominicaanse parochies, om de lijn waarvoor deze parochies hebben gekozen, onderling te bevestigen en te bestendigen.

Hoe verder.
In de vergaderingen van 13 mei en 10 juni 2008 heeft het parochiebestuur besloten de adviezen van de orde te volgen en in gesprek te gaan met de andere parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Gesprekken die tot doel hebben om het cluster "Nieuwe Maas" vorm te geven. Wij zullen daarbij steeds het dominicaanse gedachtegoed als een bron voor onze inbreng gebruiken waarbij wij hopen dat onder het begrip "fijnmazigheid" dat door het Bisdom wordt gebruikt in de nota Samenwerking Geboden 2, wij ruimte voor onze gemeenschap zullen blijven houden voor de wijze waarop wij in deze regio Kerk van Jezus Christus willen zijn. Niet alleen is dat belangrijk voor onze parochie, maar voor alle parochies die zich op een eigen wijze presenteren.
Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep hechten er grote waarde aan dat onze geloofsgemeenschap steun geeft aan het beleid voor de toekomst. Daartoe willen wij na de vakantie periode met u in gesprek gaan over de plannen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor onze parochie. Wellicht komen ideeën boven tafel die tot nu niet aan de orde zijn geweest.

Hans Vlek

 

klik hier voor het document in Word