De fusie van de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Informatie ten behoeve van alle parochianen d.d. 8-9 mei 2011

 

Introductie

De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur. Deze nieuwe parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de fusie van deze parochies?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen deelgemeenschap.

Overeenstemming tussen de parochies
Zoals we in ons vorige bericht al hebben aangegeven zijn hebben onze parochies overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder we met elkaar over willen gaan tot een nieuwe, gefuseerde parochie. Op 29 april 2011 hebben de parochiebesturen formeel bij het bisdom gevraagd om te mogen fuseren. Dit verzoek zal nu worden beoordeeld door het kathedraal kapittel (een adviesraad van het bisdom Rotterdam bestaande uit priesters) en door het managementteam van de bisschop (of beter gezegd: apostolisch administrator). Zij geven de bisschop een advies over deze fusie aanvraag. De verwachting is dat dit een positief advies zal zijn. Vervolgens beslist de bisschop over deze aanvraag. Uitgaande van een positief besluit, legt hij dit besluit vast in een decreet. In dit decreet staat per wanneer de nieuwe parochie een feit is. Wij hebben de bisschop gevraagd om per 1 juli 2011 te mogen fuseren.

Naam voor de nieuwe parochie
Zoals u weet zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met het zoeken naar een naam voor de nieuwe parochie. We hebben u eerst gevraagd ons namen aan te leveren. Daar hebben we een selectie uit gemaakt en die voorgelegd aan de bisschop. Uiteindelijk hebt u uit twee namen een keuze kunnen maken. De keuze die u gemaakt hebt was helder: een grote meerderheid heeft gekozen voor de naam: De Goede Herder. Dat is daarmee ook de naam waar onze nieuwe parochie mee verder zal gaan. Wellicht ten overvloede: de namen van de huidige parochies (vanaf 1 juli 2011 deelgemeenschappen genoemd) en hun kerkgebouwen veranderen niet. We zullen het dan bijvoorbeeld hebben over de parochie: De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie; De Goede Herder, deelgemeenschap H. Hart van Jezus etc.
De naam van onze nieuwe parochie is door drie personen aangedragen. Zij zullen in het zonnetje worden gezet in de viering bij de oprichting van onze nieuwe parochie.

Viering start nieuwe parochie
Bij de start van een nieuwe parochie vindt een Heilige eucharistieviering plaats waarin de bisschop de hoofdcelebrant is en het decreet voorleest over de nieuwe parochie. In overleg met het bisdom is gekeken wanneer deze viering plaats kan vinden. Onze voorkeur ging er naar uit om deze viering in het eerste weekend van juli 2011 te houden. Dat bleek helaas niet mogelijk te zijn. De viering zal nu plaats vinden op zaterdag 17 september om 17.00 uur (dit onder voorbehoud van de instemming van de mogelijk nieuwe bisschop).
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de naam van onze nieuwe bisschop bekend zal zijn. Het is daarom mogelijk dat de nieuwe bisschop bij de viering op 17 september aanwezig zal zijn. Een extra reden voor u om te komen!
Tijdens deze viering zullen ook alle mensen bedankt worden die een bijdrage hebben geleverd bij het tot stand komen van deze fusie.
Na afloop van de eucharistieviering, vieren we de oprichting van de parochie De Goede Herder graag samen met u met een hapje en een drankje. We stellen het zeer op prijs om u tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten. U kunt dan ook meteen kennis maken met de leden van ons nieuwe parochiebestuur.
We rekenen op uw komst!

Rest ons voor dit ogenblik nu alvast de vele parochianen die op een of andere wijze, in een taakgroep, in de begeleidingsgroep of tijdens een van de bijeenkomsten, een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de parochie De Goede Herder te bedanken! Wij vinden het geweldig om te zien hoe we op veel plaatsen parochianen al naar elkaar toe hebben zien groeien.
Wij zijn er van overtuigd dat we samen een mooie toekomst tegemoet zullen gaan. Zeker als wij ons in ons doen en laten, laten leiden door De Goede Herder!

Namens de besturen van de zes parochies:

H.H. Andreas, Petrus en Paulus
H. Hart van Jezus
H.H. Jacobus en Martinus
St. Jan de Doper-Visitatie
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
Willibrord.