In het weekeinde 18-19 september heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Een belangrijke reden om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er ongeveer 50 priesters zijn in het gehele bisdom die voor de parochies kunnen werken. Er waren in 2009 nog 141 parochies in ons bisdom. Het is dan direct duidelijk dat iedere parochie niet langer zal kunnen beschikken over een eigen priester. Gelukkig zijn er natuurlijk ook pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan circa 50. Zelfs het totaal aantal pastorale beroepskrachten is te klein om iedere parochie een eigen pastor te geven.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder.
We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

Onze voortgang

Sinds ons laatste bericht over de clustervorming is er binnen onze parochies veel werk verzet. In de begeleidingsgroep is namens alle parochies ingebracht waar we als geloofsgemeenschap trots op zijn. Ook hebben we naar elkaar uitgesproken wat we bij de clustervorming in ieder geval willen behouden om onze eigenheid te bewaren.

Op basis hiervan hebben we onze uitgangspunten vastgelegd. We hebben bij die uitgangspunten een verschil gemaakt in ‘wereldlijke'zaken en pastorale zaken. De ‘wereldlijke' zaken zoals financiën, onze kerkgebouwen, het secretariaat enz. hebben we zelf in de hand. Voor de pastorale zaken zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van onze pastores, die vanzelfsprekend ook weer ondersteund worden door vrijwilligers uit onze parochies. Samen met onze pastores hebben we afgesproken dat we er naar streven dat de pastores zo min mogelijk tijd aan wereldlijke zaken hoeven te besteden. Zij hebben immers minder tijd om aan alle parochies te besteden dan u heel veel jaren binnen uw parochie gewend bent geweest.
We hebben daarom verder afgesproken dat we nadrukkelijk een beroep op u doen om uw bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze eigen geloofsgemeenschap. Elke hulp is daarbij meer dan welkom: zowel tijd die u als vrijwilliger besteedt, als uw financiële bijdrage aan onze geloofsgemeenschappen.

We hebben ook overeenstemming bereikt over hoe we de financiële lasten binnen ons cluster verdelen. Het pastorale team werkt immers voor alle parochies en daarnaast zullen er ook gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Dat alles moet betaald worden. We hebben twee elementen centraal gesteld in die financiële afspraken: zuinigheid van de parochies wordt beloond en de parochies blijven zelf verantwoordelijk voor de inkomsten die ze weten te realiseren, bijvoorbeeld via Aktie Kerkbalans.

Verder zijn we inmiddels gestart met een aantal deelprojecten. Zij gaan over pastorale zaken, zoals het werken in pastoraatgroepen en een pastoraal beleidsplan, maar ook over het secretariaat voor het pastorale team, de huisvesting van onze pastores, het afstemmen van de ledenadministratie op elkaar en een werkgroep over communicatie, nu, tijdens de clustervorming en straks, nadat onze werkzaamheden klaar zijn.

Wij verwachten daarom dat we de komende periode nog meer stappen kunnen zetten in onze clustervorming. We houden u daarvan graag op de hoogte!

Informatieavonden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de clustervorming. We houden daarom informatiebijeenkomsten en nodigen u graag uit daar aan deel te nemen. In onze eigen parochie zal bekend gemaakt worden wanneer en waar die bijeenkomst wordt gehouden. We hopen u daar te zien!

Uw parochiebestuur

namens de parochiebesturen van de zes parochies:

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus.