Clustering parochies in het Bisdom Rotterdam
Informatie aan parochianen Sint Jan de Doper – OLV Visitatie
8 maart 2009

Opening

Pastor Lidwien Meijer opent de middag, waar zo'n 30 parochianen bij aanwezig zijn.
Doel van deze middag is het geven van informatie betreffende de op handen zijnde clustering. Dit aanvullend op de informatie die al eerder, begin juli 2008, gegeven is.
Anne Stael zou deze middag aanwezig zijn om deze te leiden. Door een overlijden in haar familie is zij helaas afwezig.
Ton Durenkamp geeft informatie over de stand van zaken tot nu toe.
Wim van der Steen geeft informatie over wat komen gaat, en hoe het parochiebestuur daar in staat.
Aansluitend is er een pauze, waarin soep en krentenbollen. Tijdens de pauze wordt de aanwezigen gevraagd dromen en nachtmerries op te schrijven ten aanzien van de op handen zijnde clustering. Na de pauze zullen we deze inventariseren. Deze inventarisatie wordt meegenomen in het pre-clusteroverleg, waarin de parochie vertegenwoordigd wordt door Ton en Wim.

Ton Durenkamp neemt het woord over.

Parochies en gebouwen
Het Bisdom Rotterdam werkt al sinds begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aan samenwerking tussen parochies in het Bisdom.
Het eerste plan werd in 1996 aangeboden onder de naam “Samenwerking geboden”.
Van latere datum is de nota “Tent van God” die meer aanwijzingen geeft over het gebruik, het behoud en het eventueel sluiten van kerkgebouwen.
Beide nota's sluiten op elkaar aan.
In Nieuwland is de samenwerking begonnen rond 1988 met de Visitatie en St. Jan de Doper parochies. De sluiting van de Visitatiekerk vond plaats in juni 1997.
In Schiedam Noord vond eerst fusie tussen Jacobus- en Martinusparochie plaats; 3 jaar geleden werd de Martinuskerk gesloten.
In Vlaardingen is de nieuwe Lucaskerk aan de Hoogstraat gebouwd, die drie andere kerken vervangt, maar ook zijn de vier oorspronkelijke parochies samengevoegd tot één Willibrordparochie met, op dit moment, twee kerkgebouwen.
In Maassluis is een nieuw kerkgebouw neergezet die twee andere kerken vervangt en zijn de twee parochies tot één parochie samengevoegd.
Schiedam telt nu nog 4 parochies met 4 kerken, Vlaardingen 1 parochie met 2 kerken en Maassluis 1 parochie met 1 kerk.

Pastorale bezetting
Maassluis heeft geen priester en geen PW, Vlaardingen heeft 1 Pastoraal Werker, Schiedam Noord 1 priester, Schiedam Stad 1 fulltime priester, 1 parttime priester en 1 parttime Pastoraal Werkster (deze laatste werkt voor 2 parochies).

Noodzakelijkheid tot samenwerking.
Opgelegd door het Bisdom, onderbouwd met de argumenten:

Dominicaanse parochie
In onze parochie staat voorop het doen, denken en handelen vanuit de Dominicaanse traditie. In die zin hebben we in het clustergebied een specifieke kleur, net als elke andere parochie waarschijnlijk zijn specifieke kleur heeft.
Voor onze parochie is de behoefte om samen te gaan niet acuut.
We zijn voorzien van een pastor en administrator.
Financieel is de parochie onafhankelijk.
Onze parochie is vitaal in de zin van selfsupporting.
Onze eerste keuze zou dan ook zijn geweest zelfstandig doorgaan en waar wenselijk (ad hoc) samenwerking zoeken.
Een tweede keuze zou zijn geweest een cluster vormen met de Dominicaanse parochies Steiger en Blijdorp. Daar heeft het parochiebestuur serieus over gesproken.
Een derde keuze zou zijn geweest een cluster vormen met de parochies uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, gecombineerd met een samenwerkingsverband met Steiger en Blijdorp of alleen met Steiger.
Al het voorgaande blijkt niet haalbaar, door ontwikkelingen binnen de Dominicaanse orde, de Dominicaanse parochies in de regio en landelijke ontwikkelingen binnen de Dominicaanse parochie.

Ontwikkelingen in andere steden in ons Bisdom en in de andere Bisdommen
De Dominicaanse orde ziet in de toekomst geen kans om menskracht vrij te maken om de verschillende parochies te bemensen. Zij trekt zich terug.
Steeds meer Dominicaanse parochies zijn teruggegeven aan het Bisdom.
In een aantal Bisdommen zijn Dominicaanse Parochies al onderdeel van een cluster (Utrecht, Deventer).
Zwolle heeft een aparte positie. Door de aanwezigheid van een Dominicaans klooster is hier sprake van een rectoraat met parochiële taken. Dit rectoraat blijft vooralsnog zelfstandig.
Andere plaatsen met een Dominicaanse parochie: De Goorn, Amsterdam, Utrecht (twee parochies, opgenomen in een samenwerkingsverband), Rotterdam (Steiger) en Schiedam (onze parochie).
Elke parochie ontwikkelt zich op een eigen manier, en hechten veel waarde aan het behouden van de Dominicaanse traditie.
Sommige parochies hebben veel leden van de DLN (Dominicaanse lekengemeenschap Nederland) welke participeren in de parochie.
Anne Stael is parochiecoördinator. Zij is dat tot juni 2009. Haar contract loopt af. De orde is niet meer bereid te participeren in de financiering van haar taak. De samenwerkende parochies zien haar taak nog wel als belangrijk, en sturen het Kapittel een pleitschrift om de taak van Anne Stael en de financiering vanuit de orde te handhaven.
De orde denkt wisselend. Enerzijds is er wel de wil om de Dominicaanse parochies te behouden. Anderzijds is er geen menskracht om dat te realiseren.
Er zijn wel andere ontwikkelingen als “Plein van Sienna” (Amsterdam) en “De Kloostertuin” (bezinningscentrum in Rotterdam).

Wim van der Steen neemt het woord over.

Clustervorming
Over blijft een cluster vormen met de parochies uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (Cluster Nieuwe Maas, zoals voorgesteld door Bisdom).
Hierop gaan wij dus onze focus richten in de komende jaren.
We hebben daar wel gedachten bij:

Actuele ontwikkelingen
Het Bisdom is in de loop van 2008 begonnen om de leden van de clusters bijeen te roepen om met hun toekomstige clusterleden kennis te maken.
Inmiddels zijn er twee ‘kennismakingsbijeenkomsten' geweest.
Nu moet er gewerkt gaan worden aan inventarisaties en het opzetten van een structuur van de nieuwe organisatie.
Van elke parochie gaat er tenminste één afgevaardigde meepraten in het z.g. ‘pre-clusteroverleg'. Namens onze parochie zijn dat Ton Durenkamp en Wim van der Steen.
In dit overleg zal worden geïnventariseerd en zal een schets worden gemaakt van het cluster. De vorm kan per cluster anders worden ingevuld, d.w.z. dat er verschillende vormen van samenwerking kunnen ontstaan.
Het uiteindelijke gewenste doel van het Bisdom is om de clusters in een later stadium (2010-2011) om te vormen tot nieuwe (grote) parochies onder verantwoordelijkheid van een pastoraal team bestaande uit priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s). Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden dan één parochie.
Waar binnen de cluster bestuurlijk zal worden gedacht aan één centraal bestuur, hoeft dat wat ons betreft pas in een late fase gerealiseerd te worden, waarbij in eerste instantie de samenwerking federatief kan zijn. Dat houdt zo lang als mogelijk de eigenheid overeind.
Per gebouw kan op termijn nog een beperkte locale organisatie over blijven voor de dagelijkse dingen m.b.t. het gebouw.
Voor de pastoraal moet op termijn gedacht worden aan locale pastoraatsgroepen.
Voor onze locatie moet dat een groep zijn met een Dominicaanse kijk op kerk zijn.
Dit moet onze uitleg zijn van het begrip “fijnmazigheid” dat in de nota Samenwerking Geboden 2 wordt genoemd.
Mogelijk volgt de Liduina-Rozenkransparochie een eigen pad. Men is van mening dat men, voortvloeiend uit de status van Basiliek, recht heeft op een eigen priester.
Niemand weet wat hier uit gaat komen.

Wij, het bestuur van onze parochie, bespeuren bij meerdere parochianen ongerustheid over het voortbestaan van de parochie met de eigen manier van Kerk zijn en de toekomst van het gebouw.
Deze parochianen zijn niet bereid om nu al financieel bij te dragen aan onze eigen parochie wanneer er risico is dat in een clusterparochie aan de eigenheid van onze Dominicaanse spiritualiteit afbreuk wordt gedaan.
Er wordt geopperd om nu al buiten onze parochie om een apart fonds op te richten waarin de kerkbijdrage (of een deel) kan worden gestort waarmee Dominicaans gekleurde activiteiten gefinancierd kunnen worden wanneer daar vanuit het cluster geen mogelijkheden voor geboden worden.
Het parochiebestuur heeft begrip hiervoor, maar moet vanuit haar verantwoordelijkheden buiten acties als deze blijven staan.
Als parochianen hiertoe initiatieven ontplooien, dan zullen zij van de zijde van het bestuur geen tegenwerking ontmoeten. Ter informatie: de financiële situatie van de parochie is niet zodanig, dat vermindering van de kerkbijdragen op kortere termijn zal leiden tot financiële problemen.

Pauze en het opschrijven van Dromen en Nachtmerries
Clustervorming heeft voordelen en nadelen.
Meer nog dan het noemen van deze voor- en nadelen is volgens ons van belang uw dromen en nachtmerries ten aanzien van de clustervorming te horen.
Onze vraag aan elk van u is om tijdens de pauze dromen en nachtmerries ten aanzien van de clustervorming, de samenwerking met de andere parochies in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, op te schrijven. Na de pauze willen we deze inventariseren en meenemen in het overleg met de andere parochies.

Pauze
In de pauze, waarin soep en krentenbollen geserveerd worden, krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hun dromen en nachtmerries op te schrijven.
We hangen deze bij elkaar.

 

Inventarisatie dromen en nachtmerries
Na de pauze worden de dromen en nachtmerries onder leiding van Lidwien Meijer als onderstaand geïnventariseerd.

Droom

Nachtmerrie

•  Samen sterk

•  eigen geld à financiële vrijheid

•  kleine groepjes werken aan hun idealen

•  door blijven gaan met extra activiteiten (geloofsverdieping)

•  Dominicaans Links blijven

•  altijd een priester

•  begrip en samenwerking zonder verlies van identiteit (Christen zijn)

•  eigen kerkgebouw blijft een parochiegemeenschap

•  vooruit kijken

•  jezelf in de gemeenschap kunnen blijven vinden

•  elkaar blijven inspireren

•  in eigen kerk elke zondag een (goede) viering

•  leren van de andere parochies

•  benader problemen als uitdaging

•  dé gelegenheid om oecumenische contacten te verdiepen (samenwerking met Magnalia Dei – PKN)

•  samenwerking biedt kansen aan terreinen waar we nu niet aan toe komen (als jongerenwerk)

•  ieder op “eiland”

•  leeftijden (vergrijzen)

•  “ons” geld in “hun” gebouw

•  verlies eigen identiteit

•  dwang vanuit het Bisdom

•  een dictator als pastoor

•  grote geheel wordt onpersoonlijk

•  overbelasting vrijwilligers en beroepskrachten

•  verlies van binding

•  anonimiteit

•  geen eigen kleur à grijs/grauw

 

Wakker blijven!!!

 

Na de inventarisatie sloot Lidwien Meijer af met dankzegging aan alle aanwezigen en met nog een keer het voorlezen van het verhaal over de Regenboog uit het boek “Een handvol verhalen”.

 

---------------------------

Schiedam, 08-03-09

klik hier om dit document als worddocument te lezen