K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 05 -- week 23 december - 29 december 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

dinsdag 24 december
21.00 uur
Kerstnachtmis
Viering van Woord, Gebed en Communie
voorganger: pastor Lidwien Meijer
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez
woensdag 25 december
11.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis
eucharistieviering
voorganger: Pater Avin Kunnekkadan SVD
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

Zondag 29 december11.00 uur
Feest van de Heilige Familie
eucharistieviering
voorganger: Pater Avin Kunnekkadan SVD
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

 

********

Intenties

Hans van Zwieten en Toos van Zwieten- Macheel,
Koos van Giezen en Maria van Giezen- Steens,
Jeanne Johanna Stolk- Janse,
Manus Stolk,
Maria Janse,
Kossi Odey,
pater Leo de Jong o.p.,
Toos Vromans,
Piet van Beurden,
Rinie Vlugman,
Reinie Wijsman,
overleden ouders van den Oever- Versluis,
Ria Ranke Schiphorst,
Wilhelmina Ruigrok.

********

Symbolische schikking vierde zondag

Op deze laatste zondag van de advent steken we de vierde kaars aan.
Vanuit het dorre blad en de oude stam zijn we elke week wat dichter naar het licht gegaan.
De bol komt tot bloei zoals uit de stronk van Isaja een telg omhoog schiet, een scheut van zijn wortels schiet vrucht.
Als teken daarvan liggen er vruchten bij de wortel.
In de stilte is de belofte van nieuw leven.
Alles zal weer tot bloei komen, in het begin nog verborgen maar zichtbaar aanwezig in de wortel.

Ook in het donker weten we: het licht is onderweg.
Het licht van een kaars geeft glans aan het verborgene,
Het licht van een kaars brengt het mysterie aan het licht.
Teer als een bloesem, kwetsbaar als een jonge bloem in de lente,
Maakt het een nieuw begin
.

 

 

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(A) 3 e zondag van de advent, 15 december 2019
(Lezingen: Jesaja 35,1-6a+10; Matteüs 11,2-11)


‘Hij die na mij komt zal zijn dorsvloer grondig zuiveren, zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.'

Aan het woord is Johannes de Doper, en wellicht herken je zijn woorden, want ze vormen het slot van het evangelie van vorige zondag. Johannes  kondigt de Messias aan, en die zal dus keihard reageren tegen allen die niet leven volgens zijn wetten. Ze zijn niets meer dan kaf dat Hij genadeloos in onblusbaar vuur zal verbranden. Heel verwonderlijk is dat beeld van die keiharde Messias niet. Er waren immers zeer verschillende verwachtingen inzake de Messias. Zou hij een redder zijn die Israël bevrijdde van de Romeinse bezetter? Of een genadeloze bestraffer van zijn vijanden? Of een religieuze leider die eenheid zou brengen in de verdeeldheid tussen hogepriesters, farizeeën, Sadduceeën en nog zoveel anderen?

Het is een onzekerheid die ook Johannes de Doper kenmerkt. Wat mag hij verwachten? Wanneer hij zijn leerlingen naar Jezus zendt, zit hij in de gevangenis, omdat hij Herodes Antipas verweten heeft dat hij in overspel leeft met de vrouw van zijn broer. En in de gevangenis verneemt hij dat Jezus helemaal geen genadeloze bestraffer is. Dus zendt hij enkele leerlingen naar Hem met de vraag of ‘Hij het is die zou komen of moeten zij een ander verwachten?'

Zoals we gehoord hebben, antwoordt Jezus met woorden van Jesaja in de eerste lezing: ‘ Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.' Hij citeert uitdrukkelijk niet wat daar onmiddellijk aan voorafgaat, namelijk: ‘Uw God komt om de wraak te voltrekken, om te vergelden en u te redden.' Zo werd God dus heel dikwijls gezien in het Oude Testament: als een wraakzuchtige God die het ene volk boven het andere begunstigde. Door Jezus wordt Hij echter alleen verkondigd als een God van liefde, vrede en gerechtigheid, en niet van haat, straf en vergelding.

En zo openbaart God, die in de persoon van Jezus mens geworden is, zich ook aan de mensen, vooral aan hen die redding nodig hebben. Zo ziet wie verblind is door egoïsme en bezitsdrang weer de nood van zijn medemensen. Wie verlamd is door angst en onzekerheid, door ziekte en dood, door tegenslag en ellende, vat weer moed. Wie uitgestoten wordt als een melaatse, wordt weer aanvaard door zijn medemensen. Wie doof is voor de noodkreten van zijn medemensen, heeft nu een luisterend oor, en wie zo arm is van geest dat hij alleen aan zichzelf kan en wil denken, luistert nu vol vreugde naar de Blijde Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid.

De vraag is of Johannes de Doper blij was met dit antwoord, want waarschijnlijk koesterde hij een totaal ander beeld van de Messias. En misschien moeten wij ons afvragen of wij niet dezelfde vraag stellen als Johannes. Of wij ons dus niet afvragen waarom God niet streng optreedt tegen alle ellende, waarom Hij al dat kwade niet straft, waarom Hij niet ingaat tegen al die armoede, uitbuiting en wreedheid in de wereld.

Maar we zijn geen volgelingen van Johannes de Doper, wel van Jezus, en Hij leert ons bidden tot een God van liefde en vrede. Een God die we onze Vader mogen noemen, en die de Vader is van alle mensen. Een God die ons vraagt om onze medemensen te zien als onze broeders en zusters, want allen zijn ze zijn kinderen. Een God die ons ook vraagt ons geloof te laten zien aan hen die doof zijn en verblind door eigenbelang en machtswellust. En een God die ons ook vraagt om aandacht te hebben voor mensen in nood.   

Laten we doen wat God ons vraagt. Laten we dus de weg van Jezus gaan. De weg die blinden weer laat zien, doven weer laat horen, en aan armen de Blijde Boodschap verkondigt. Amen.

Pastoor Charles Duynstee

********

Agenda

Hieraan doen de drie koren van de kerk mee, te weten: Liriko, Impuls en Okido.
Er is ruimte om samen kerstliederen te zingen.
Ook brengen de diverse koren hun beste liedjes ten gehore.
Het belooft een mooie en inspirerende middag te worden.

Plaats: Pax Christikerk,Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Tijd: aanvang: 14.00 uur
Kosten: de kaarten kosten 3 euro, dat is inclusief een kopje koffie in de pauze en een drankje na afloop.
De kaarten zijn te koop bij de leden van de koren en na de Advents-vieringen in de kerk.


********

 

Thuis mediteren in verbondenheid

Het Leerhuis Spiritualiteit is één van de locaties die valt onder de vlag van Maha Karuna Ch'an.
Er zijn zo'n twintig meditatiegroepen actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, die op allerlei locaties samen zitten.
Iedere groep volgt een eigen schema.
Toch zitten ook veel mensen alleen, omdat er bijvoorbeeld geen meditatiegroep in de buurt is.
Er zijn ook steeds meer mensen, die niet (meer) in staat zijn om deel te nemen aan een groep, er zijn mensen die aan huis gekluisterd zijn en/of moeilijke tijden doormaken vanwege ziekte, of andere calamiteiten.

Daarom willen we in aanvulling van de bestaande zitmogelijkheden op vaste dagen en tijdstippen met elkaar thuis zitten.
Zodat ook iedereen, die om welke reden dan ook alleen zit, zich gedragen weet in gezamenlijkheid en verbondenheid: “samen d'r uut”.

Vanaf juni 2019 zitten we samen thuis en we zijn begonnen met twee avonden in de week.
Omdat er veel positieve reacties kwamen op de eerste aankondiging en duidelijk in een behoefte wordt voorzien, zijn de zitperioden uitgebreid en afgestemd op de wensen van zoveel mogelijk deelnemers.

Thuis mediteren in verbondenheid met alles en iedereen:

De website van Maha Karuna Ch'an werkt hierbij als virtuele ruimte.
Het samenzitten heeft een eigen pagina “Zitten in verbondenheid”.
https://mahakarunachan.nl/zitten-in-verbondenheid-met-alles-en-iedereen/

Rond de eerste maandag van de maand zal er steeds een nieuwe tekst op de pagina worden geplaatst.
Interactie is mogelijk.
Op de site kunnen reacties / berichten worden geplaatst.
Als mensen persoonlijk willen reageren of een vraag willen stellen, dan kan dat via het emailadres: samen@mahakarunachan.

********

Nieuwsbrief “Het Leerhuis Spiritualiteit”

Vanwege de kosten en besparing van papier voor het milieu maakt “Het Leerhuis Spiritualiteit” geen programmaboekje meer.
Wilt u als eerste op de hoogte blijven van onze activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Deze verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.
Aanmelden via:
www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

 

 

Donderdag 12 december 2019

Overwegingen van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team bij het voorgenomen besluit inzake de liturgie op zondag na de zomer van 2020 in de basiliek.

In dit voorgenomen besluit zijn de aanbevelingen van de commissie liturgie Schiedam, de pastoraatgroep Schiedam en overige kernvrijwilligers voor zover mogelijk verwerkt.

Omschrijving van het voorgenomen besluit:

Het Parochiebestuur en Pastoraal Team hebben bij de gezamenlijke vergadering op 12 november 2019 het voorgenomen besluit om na de zomer van 2020 in de basiliek over te gaan tot één viering op de zondag. Tweemaal per maand zullen de vaste en de wisselende gezangen in het Gregoriaans/Latijn gezongen worden. Een keer per maand zullen de vaste gezangen in het Latijn gezongen worden. En een keer per maand zal er een geheel Nederlands gezongen mis zijn. Periodiek (in principe een maal per kwartaal) zal er een gezinsviering gehouden worden. Er zal een orde van dienst gevolgd worden die het goede midden houdt tussen verschillende stijlen van vieren, en die overeenkomt met het missaal.

Daarnaast zal op de zondag in de Jacobuskerk een tweede viering worden gehouden. Ook is er een eucharistieviering zonder zang op zaterdagavond in de basiliek.

Overwegingen die tot dit besluit hebben geleid:

Voorgenomen besluit PB/PT inzake kerksluiting JdDV-kerk en HH-kerk
De bisschop zal medio december 2019 zijn besluit bekendmaken omtrent het voorgenomen besluit van het PB/PT om in de zomer van 2020 de JdDV-kerk en de HH-kerk aan de eredienst te onttrekken.

Gevolgen voor geloofsgemeenschap JM in Schiedam-Noord
De geloofsgemeenschap JM houdt in de zomer van 2020 op te bestaan en zal een onlosmakelijk onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe geloofsgemeenschap Schiedam.
De Jacobuskerk zal de functie krijgen van tweede kerk naast de Singelkerk als hoofdkerk,
De Jacobuskerk vervult als tweede kerk een aanvullende functie, onder meer door het aanbieden van een tweede viering op zondag.

Overwegingen bij één zondagsviering in de basiliek:

* Uitgangspunt is dat er binnen Parochie de Goede Herder per stad één geloofsgemeenschap ontstaat. Dit betekent ook dat er éé n centrum komt voor vieren, leren en dienen.

* Alle parochianen uit de 4 huidige Schiedamse geloofsgemeenschappen mogen zich welkom en vooral thuis voelen in die ene nieuwe geloofsgemeenschap en in de vieringen daarvan.

* Bij één zondagsviering per zondag wordt gebouwd aan één gemeenschap die samen viert.

* De mogelijkheid om gedurende één jaar, als overgangsfase, twee vieringen per zondag te houden is overwogen. Na deze overgangsfase zouden wij echter een jaar van opbouw verloren hebben, terwijl er feitelijk niets is veranderd. Het risico bestaat dat de aanwezige verdeeldheid blijft bestaan en de oude geloofsgemeenschappen niet dichter bij elkaar komen. De meningen kunnen zelfs verharden, waardoor we verder weg zijn dan nu.

* Bij twee zondagsvieringen is bovendien de kans groot dat het aantal kerkgangers in een van de vieringen tegenvalt. Hierdoor ontstaat een vergroot risico op het onbedoeld afhaken van kerkgangers.

* Bij twee vieringen zal de liturgie toch redelijk overeenkomen (andere invulling qua zang; eenzelfde orde van dienst).

* Bij één viering per zondag zullen de vrijwilligers elkaar meer ontmoeten en kan gaandeweg een grotere groep ontstaan van vrijwilligers die elkaar versterken. Als we een jaar wachten dan wordt die gezamenlijkheid van vrijwilligers vooralsnog niet bereikt.

 

Overwegingen bij de keuze voor twee gregoriaanse/Latijnse vieringen, een viering met vaste gezangen in het latijn en één Nederlandstalige viering per maand

* Bij slechts één Gregoriaanse/Latijns gezongen viering per maand zou onvoldoende recht worden gedaan aan de huidige gregoriaanse traditie.

* In de afgelopen negen maanden zijn er per maand twee Gregoriaanse/Latijnse vieringen geweest. Als gevolg van het voorgenomen besluit verandert dit aantal niet.

* Twee Gregoriaanse/Latijns gezongen vieringen per maand zullen echter veel gewenning vragen van de overige oude geloofsgemeenschappen (die een voornamelijk Nederlandstalige liturgie gewend zijn).

* In de Jacobuskerk is iedere zondag een Nederlandstalige viering, z odat een keuzemogelijkheid ontstaat binnen de geloofsgemeenschap Schiedam.

* Gekozen is voor een handreiking aan elkaar: er komen twee Gregoriaanse/Latijns gezongen vieringen per maand, echter aangevuld met enkele Nederlandstalige liederen; ook wordt vermeden dat de vieringen muzikaal te zwaar/te langdurig worden.

Voor alle oude gemeenschappen vinden er belangrijke wijzigingen plaats op het gebied van liturgie/vieren. Vier gemeenschappen verliezen hun zelfstandigheid waarvan twee bovendien het offer brengen van kerksluiting.

“Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde” (I Korintiërs 12, 26).

terug naar de openingspagina