K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 28 -- week 03 juni - 09 juni 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 08 juni


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 09 juniIn de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).

 

Zondag 09 juni

10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pastor Henri Egging
zang van Corazon (DG HH. Martinus-Jacobus) 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

Pinkstergroet

Al enkele jaren is het de gewoonte om vanuit onze parochie een Pinkstergroet te sturen naar de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De Schie.
Deze Pinkstergroet van buiten de muren was elk jaar weer een succes en werd in de bajes zeer gewaardeerd door de gedetineerden.
Via de geestelijk verzorger van de Schie kregen wij elk jaar weer positieve reacties.
Onze Pinkstergroet geeft hen de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan.

Ook dit jaar doet onze gemeenschap weer mee met deze actie.
Teken daarom de kaarten met onze pinkstergroet die klaarliggen in de hal en in de koffiekamer.
De kaarten liggen klaar op zondag 26 mei en 2 juni.

Onze Pinkstergroeten zullen dan tijdens de viering voor Pinksteren aan de gedetineerden in de Schie worden overhandigd.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C)
6e zondag van Pasen,  26 mei 2019
(Lezingen: Handelingen 15, 1-2+22-29; Johannes 14, 23-29)

Donderdag gedenkt en viert de kerk de hemelvaart van Jezus. Niet langer is hij in lichamelijke gestalte onder ons. Hij heeft ruimte gemaakt voor zijn leerlingen. Zij staan nu op eigen benen.  In het evangelie dat we zojuist lazen en hoorden bereidt Jezus zijn leerlingen er op voor dat hij binnen afzienbare tijd naar de Vader gaat.  Wat is de erfenis die Jezus wil nalaten? Wat vindt hij belangrijk om zijn leerlingen mee te geven? De liefde voor Jezus en door hem voor God, lijkt allesbepalend te zijn. 

In een oudere Bijbelvertaling lazen we: ‘Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren.' Dat doet denken aan Maria die de woorden bewaarde in haar hart.  Als je Jezus' woorden bewaart in je hart, koestert als een geheim, dan zal de Vader jou ook liefhebben, bij je komen en in je komen wonen.  ‘Wie mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet', zegt Jezus daarna. Dan zal als Jezus straks weg is, er ook niets over zijn van wat hij gegeven heeft. Dan sta je met lege handen.  Maar wie Jezus blijft liefhebben en zijn woorden bewaart, die zal de aanwezigheid van God in zijn binnenste ervaren. 

 

Liefde – dat is de meest doeltreffende beschrijving van wie God is. In zijn brieven zegt Johannes verschillende keren: God is liefde. En daar laat hij direct op volgen het gebod om elkaar lief te hebben. Liefde is niet alleen een gebod, maar ook het centrum van alle geboden.  De onderlinge liefde is de nieuwe wijze waarop Jezus aanwezig is en leeft, tussen en in zijn leerlingen en vervolgens ook in zijn gemeente. 

Het is zaak dat gebod niet alleen in de mond te hebben, maar het ook daadwerkelijk te doen.  Zo wordt Jezus levend gehouden onder de mensen.  In mystieke geschriften kun je lezen over de inwoning van God in een mens.  Over wat er gebeurt bij mensen die zich hebben laten grijpen door God.  En hoe God ernaar verlangt dat de mens zich door Hem laat raken.   Mystici beschrijven de diep ingrijpende ervaring van wat er met mensen gebeurt als zij beseffen dat het God is die op hen wacht, die ernaar verlangt om hen met zijn liefde te omringen, hen in zijn liefde te dragen.  Inwoning van God is voelen dat je door Hem bemind wordt. Omdat God liefde is hoef je alleen maar open te staan voor Hem en Hem binnen te laten. God is dichterbij dan je misschien denkt: Hij wil in ons wonen.  Op de weg van de liefde sta je als mens niet alleen. Als je je houdt aan de woorden van Jezus, zul je geholpen worden door de Pleitbezorger, dat is de Geest, die in de mens komt wonen.  Pleitbezorger, Parakleet, Trooster – allemaal aanduidingen voor de Heilige Geest, dat is God in ons. Dat is inspiratie en enthousiasme. Zoals een lamp door onzichtbare elektriciteit gaat branden en zoals bomen door de wind gaan bewegen, zo gaat de mens door Gods Geest liefhebben en Jezus volgen. 

 

Naast het gebod van de liefde geeft Jezus voordat hij van zijn leerlingen weggaat hen zijn vrede, sjaloom. Dat is veel meer dan afwezigheid van strijd. Het heeft te maken met volledigheid, volheid, gaafheid, harmonie. Het ligt heel dicht tegen geluk aan. Dat je je gelukkig voelt bij jezelf, met jezelf, bij en met de ander, bij en met God. Die vrede laat Jezus zijn leerlingen na. 

Vrede, zegt Jezus als hij zijn leerlingen begroet. Zij hebben dat opgenomen en vastgehouden.  Zij gingen elkaar met vrede begroeten en bij het weggaan elkaar vrede toewensen.  Dat vinden we nog terug in de kerk als de voorganger groet met vrede en als wij elkaar de vrede van Christus toewensen. Dat is het mooiste en het beste wat je elkaar kunt toewensen.  Als je op de woorden van Jezus vertrouwt, als je ze bewaart in je hart en er naar leeft, dan leef je in vrede, ook al is Jezus niet meer op aarde. Dán hou je Jezus levend, ook vandaag en hier en nu. 

Liturgiegroep

********

 

Agenda

********

            

Extra informatie van inloophuis De Wissel

In de komende zomer gebeurt er weer het nodige in inloophuis De Wissel aan Broersveld 123b!

Zomerterras

Vanaf 4 juli (bij droog weer!) iedere donderdagmiddag een Zomerterras tegenover ons pand aan  het Broersveld. We organiseren dit samen met het WOT (Wijkondersteuningsteam Centrum-West)  en Dock welzijnsorganisatie.
We hebben wekelijks een organisatie te gast, die u wat kan vertellen over zijn/haar werk. Denk aan organisaties als ROG Plus (o.a. scootmobielen ), maar ook de brandweer en/of politie!
Het definitieve programma is straks te vinden op onze site
www.inloophuizenschiedam.nl.
En neem ook gerust uw (klein)kind mee om te laten schminken!

 

Open Huis
Op zaterdag 29 juni houden we Open Huis: een prima gelegenheid om kennis te maken met gebouw, activiteiten en vrijwilligers(werk) van De Wissel! We vertellen dan ook graag over de plannen voor het komende najaar! U bent welkom tussen 12 en 16 uur  in Broersveld 123b!

 

Vrijwilligers
Al die activiteiten lukken alleen dankzij onze vrijwilligers. Door o.a. verhuizing komen er wat plaatsen vrij: úw kans mee te gaan werken in De Wissel. We zoeken op dit moment vooral mannen en vrouwen die één- of tweemaal per maand door-de-week als gastvrouw/heer onze bezoekers willen ontvangen. Per middag vraagt het ca. 3 uur. De beloning: een heleboel nieuwe contacten opdoen in een leuke sfeer! Jaarlijks een dagje uit en natuurlijk een kerstlunch!
meldt je / u aan bij:
Jetty Krijger (coördinator vrijwilligers ) e:
a.krijger2@kpnplanet.nl  of
M.-Paul van Mansum (voorzitter) e: mvmansum@planet.nl of t: (010) 426 52 88

 

********

                             

terug naar de openingspagina