K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 19 -- week 01 april - 07 april 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 06 april


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 07 april
5e zondag 40dagentijd
 

In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering
(als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus)
.


10.30 uur


Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Charles Duynstee
muzikale ondersteuning: Zanggroep Sint jan o.l.v. Zuri Ramirez

 

 

********


V
astenactie 2019: 4e zondag veertigdagentijd.

Op deze zondag zien we in de schikking groene takken met bloesem en in het midden een viooltje omgeven door een cirkel van zwarte aarde.
In de lezing horen we over de terugkomst van de verloren zoon.
We vieren feest maar de oudste zoon voelt zich miskend, hij houdt zich afzijdig.
Maar juist de cirkel is zonder einde of grens en staat voor verbondenheid met elkaar.
Uit de aarde komt alle leven voort, met water, vuur en lucht vormt dit de 4 oerelementen.
We horen er allemaal bij.

We bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
Zoals ook de boom tot bloei komt met groen en bloesem.

********


Bijdrage aan de Vastenactie: Hoe kunnen wij ook anderen laten delen in onze overvloed van goed leven ?

Natuurlijk door uw financiele bijdrages in de vastenbus of op het gironummer van de deelgemeenschap onder vermelding van vastenactie 2019.
Maar deze zondag kunt U ook wat lekkers bij de koffie nemen en hiervoor een extra bijdrage geven in het vastendoosje op de tafel.
We hebben ons best gedaan om iets lekkers te bakken.

Verder zijn de schoolplaten nog steeds in de aanbieding.
We hebben er nog veel meer dus er kan gesnuffeld worden in onze voorraad

.De mand voor de voedselbank staat er ook nog.
Deze blijft de hele vastenperiode staan.
Het project dichtbij is ook voor de voedselbank nl het voedselbank tuinieren.
Een gedeelte van de opbrengst gaat naar dit project.
Op 3 plaatsen in Schiedam verbouwen vrijwilligers verse groente en fruit als aanvulling op de voedselpakketten.
Van onze gelden kunnen er zaden, pootplanten en aarde gekocht worden.

 

********

 

Vastenactie-Water: bezoek depot van het archief Schiedam

In het kader van de Vastenactie, is het mogelijk om een rondleiding in het depot van het archief Schiedam.
Er zal o.a. stil gestaan worden bij voorwerpen die verband hebben met water en Schiedam.
Dit bezoek vindt plaats op dinsdag 9 april om 10.30 in het archief.
Het archief is op de bovenste verdieping van het Stadserf.
U moet zich opgeven aangezien het maximum aantal 15 bezoekers is.
Aanmelden kunt u de intekenlijst in de kerk.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam 

(C)
2e zondag 40 dagentijd. 17 maart 2019
(Lezingen: Genesis 15,5-12+17-18; Lucas 9,28b-36)

Wij komen elke zondag samen om te luisteren naar Gods woord,  maar - laten we eerlijk zijn – dikwijls blijven we toch met veel vragen zitten.
Nu wij het verhaal gehoord hebben over de gedaanteverandering van Jezus,  zitten we ook met vragen.
Wat is daar eigenlijk gebeurd?

Hoe moeten wij dat verstaan?
De zinnen die wij daar lezen passen niet in onze ervaringswereld:

‘zijn gelaat veranderde van aanblik, zijn kleren werden verblindend wit, een stem klonk uit de hemel'.

Zouden wij zulke stukken uit het evangelie niet beter schrappen?

 

En toch is deze ervaring van de apostelen met Jezus op de berg, die zei met menselijke woorden proberen te omschrijven, zo wezenlijk geweest dat zij die heel hun leven niet hebben vergeten.

Wij lezen dat in de tweede brief van Petrus, hij schrijft daar:  “Wij beroepen ons niet op een vernuftig bedachten mythen, maar wij spreken als ooggetuigen van zijn luister.

Deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

Er zijn in het leven van de apostelen zeker meer momenten geweest, waarin duidelijk werd: deze moet Gods Zoon zijn.

En deze momenten hebben zij in hun herinnering vast gehouden, zij zijn voor hen in donkere uren als een lamp voor hun voeten, als een ster aan de donkere hemel.

 

Dit evangelie is geschreven om ons te bemoedigen en ik denk dat wij deze bemoediging in deze tijd heel hard nodig hebben.

Een van de grote problemen van de apostelen was, dat zij de samenhang niet konden  vinden tussen het leven verliezen en het leven redden, tussen lijden en heerlijkheid. Daarom konden zij Jezus ook zo moeizaam volgen op zijn weg naar Jeruzalem. Zij konden niet begrijpen dat in die weg van menselijk lijden de kracht en de heerlijkheid van God zelf kon schuilgaan. Daarom hadden zij zo een ervaring van de heerlijkheid van Christus hard nodig en die heerlijkheid overmeesterde hen, zij ondergingen het

gebeuren. Zij willen die heerlijke ervaring vasthouden, ze willen ze vasthouden en  tenten bouwen, maar zij weten niet ze wat ze zeggen.

Daarom zwegen zij erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Alleen na de verrijzenis is Jezus bezorgd om hun inzicht te geven in het heilsmysterie. Tot de twee leerlingen van Emmaüs zegt Jezus: “Moest de Mensenzoon dit alles niet lijden om zo in zijn glorie binnen te gaan?”

Tegenover dat zwijgen van de leerlingen plaatst Jezus  na de verrijzenis de kracht van het getuigenis, door de uitstorting van de Geest op het Pinksterfeest: ‘gij zult de kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn….tot aan het uiteinde der aarde.'

Toen hebben de apostelen niet meer gezwegen, zij hebben getuigd tot met hun bloed en na hen is dit getuigenis nooit meer stilgevallen en niemand zal dit getuigenis tot zwijgen kunnen brengen.

 

Is dit Thaborgebeuren dan zo vreemd voor ons?

Kennen wij in ons leven geen momenten waarin het goddelijke doorbreekt?

Enkele dagen voor zijn dood zei Martin. L. King: “Ik weet niet wat er gebeuren zal, wij staan voor moeilijke dagen. Maar dat betekent niets meer voor mij, omdat ik boven op de berg ben geweest.

Mijn ogen hebben de heerlijkheid aanschouwd van het komende rijk. Zoals alle mensen wil ik graag lang leven, maar dat is niet meer mijn zorg, ik wil alleen Gods wil vervullen.' Dit Thaborgebeuren gaf hem de kracht de marteldood te aanvaarden.

En Solzjenitsyn schrijft: ‘Hoe gemakkelijk is het voor mij, Heer, met U te leven, hoe gemakkelijk is het voor mij in U te geloven, als Gij bij mij zijt.'

Wij willen allemaal in Jezus geloven, maar dit geloof maakt ons vaak radeloos omdat wij ook niet de verbinding zien tussen kruis en heerlijkheid.

Alleen in het gebed, zoals bij Jezus, kan dan die zekerheid doorbreken, dat Gods heerlijkheid kan schuilgaan in onze zwakheid , dat Gods heerlijkheid kan stralen in de duisternis van deze wereld.


Ik hoop dat de viering van vandaag voor ons allen een Thaborgebeuren wordt, dat ons
de moed geeft, samen met Jezus door lijden en kruis tot de heerlijkheid te geraken.

Liturgiegroep, Riet den Doop

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
 
(C) 3e zondag 40 dagentijd. 24 maart 2019
(Lezingen: Exodus 3,1-8a+13-15; Lucas 13, 1-9)

En, kunt u al raden, wat de tuinman volgend jaar tegen de eigenaar van de wijngaard zal zeggen?
Het zelfde, natuurlijk.
Heer laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken”.

Want dat is natuurlijk het thema van dit verhaal van Jezus Christus:
Veroordeel niet, opdat gij niet veroordeeld wordt.
En doe goed zonder-waarom, want wellicht draagt die goedheid toch nog eens vrucht.
   

En dat mededogen is ook de grondtoon in het verhaal uit het Eerste Testament, het verhaal, waarin God de bevrijding begint, en waarin de Eeuwige de heilige naam openbaart, of eigenlijk niet openbaart: “Ik ben, die ik ben”.
Daar gaan we het dus niet over hebben, zegt God, want dat snap je toch niet en van die discussie wordt de wereld niet beter.
Zie Mij maar, in hoe Ik werk: MEDEDOGEN.
 
“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien,

de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord;
ja, Ik ken zijn lijden.
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.”

En je hoort Mozes denken: “Nou, dat werd tijd!
Begint U maar, God, en ik zal vol bewondering toekijken”.
Maar – jammer voor Mozes en voor ons – zó werkt het niet!
Want in onze wereld moet dat mededogen vlees en bloed worden: niet alleen als een vroom idee, maar concrete werkelijkheid in jou en in mij.
Zo bestaat ook zoiets grandioos als een pianoconcert van Mozart niet, tenzij een aantal musici zich de blaren op hun handen studeren en het dan ten gehore brengen.
  

Er was een dominee in Zeeland, die een relletje in de Protestantse Kerk van Nederland veroorzaakte.
Hij schreef een boek, waarin hij beweerde: ”Ik geloof in een God, die niet bestaat”.
God bestaat volgens hem niet, maar moet “GEBEUREN”, zoals dat pianoconcert van Mozart.
Hij zei het mijns inziens iets te kort-door-de-bocht, iets te provocerend en ongenuanceerd, maar hij raakte wel een waarheid aan.

Bestaat God, die MEDEDOGEN is?
God geve van wel, maar dan moet de Eeuwige wel mens worden in jou of in mij, anders is het in onze samenleving  puur theoretisch.
En het enige, wat de bevrijdende God uit het Eerste verhaal van vandaag niet wil, is, dat de Eeuwige puur theoretisch blijft, want daar worden die Joodse slaven in Egypte – en onze behoeftige medemensen – ook niet veel beter van.
      

Wie God aanbidt, aanbidt MEDEDOGEN, aanbidt ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, hoe en waar dit zich ook maar metterdaad kan tonen.
Daarom aanbidden wij Jezus Christus, omdat hij durfde, kon en mocht zeggen: “Wie mij ziet, ziet de Vader”.
En wat zagen de vrienden van hem dan?
Zij zagen iemand, die kon en durfde zeggen: “De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven voor zijn vrienden”.
En na deze dood-in-dienstbaarheid gaf de Vader in de verrijzenis te kennen, dat de Onnoembare God – “Ik ben, die ik ben”- toch een eeuwige Naam heeft: BARMHARTIGHEID.
Zo is Jezus dood, maar leeft de Christus: de Zoon van God, verder, hopelijk mede in mij en in ons.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

Vastenactie 2019

In de gezamenlijke viering van 10 maart is aandacht gegeven aan de start van de vasten en meditatietijd in de periode voor Pasen.
Ook de vastenactie is daarmee gestart.
Het thema dit jaar is  “Water, een nieuw begin”.
Wij steunen met onze opbrengst van dit jaar waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië.
Die waterprojecten zorgen voor infiltratie systemen, putten, pompen en opslagtanks.
Meer info hierover kunt U vinden op de site www.vastenactie.nl of neem een van de folders mee die in de hal liggen.

Hoe kunt U helpen?
U kunt uw bijdrage elke week deponeren in de welbekende melkbus in de hal.
Ook kunt U een bedrag overmaken op rekening van de penningmeester: deelgemeenschap St. Jan-Visitatie onder vermelding van Vastenactie 2019.
Verder bieden wij schoolplaten aan van verhalen uit het Oude Testament.
Bekijk ze eens en misschien is er iets bij om mee te nemen.
Op 31 maart hebben wij wat extra lekkers voor bij de koffie.
Ook hiervan is de opbrengst voor de vastenactie.
U wat lekkers bij de koffie en wij een bijdrage voor onze actie!!!!!

Zoals elk jaar is er ook nu weer een gedeelte van de opbrengst voor een doel dichtbij.
We hebben als vastenactie groep van de deelgemeenschappen Goede Herder, Schiedam gekozen om een percentage van de opbrengst te doneren aan het project: voedselbank tuinieren.
Op 3 plaatsen in Schiedam zetten vrijwilligers zich in om verse groenten en fruit te verbouwen als aanvulling op de voedselpakketten.
Voor het geld wat wij geven kunnen er zaden, plantjes en gereedschap worden gekocht.
Daarbij zetten we ook de mand weer klaar voor de voedselbank.
Hierin kunt U koffie, thee, blikjes worst, meel, suiker, iets lekkers enz. brengen voor in de voedselpakketten.
Wij zorgen dat het bij de Voedselbank wordt gebracht.
Zo kunnen wij op vele manieren onze bijdrage leveren.
Wij bevelen de actie van harte aan en rekenen op uw hulp !!!

********

Agenda

Beste belangstellenden,
het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar.
Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden.
Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen.
We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Plaats: de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger'), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:

10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
Zie ook https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch

14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja 16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.
Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2.
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl.
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma

Vriendelijke groet,
namens beide organisaties,

José van der Torre en Co Elshout 

********

                              

terug naar de openingspagina