K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 17 -- week 18 maart 2019 - 24 maart 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 23 maart


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 24 maart
3e zondag 40dagentijd

11.00 uur

 

Eucharistieviering
Voorganger: pater Leo Raph. A. de Jong o.p.
Zanggroep Sint Jan onder leiding van Zuri Ramirez

 

********

Intenties

 

********

Deurcollecte Padre Alejandro

Zondag 3 april is er gecollecteerd voor de ontvanger van de Geuzenpenning 2019, padre Alejandro Solalinde Guerra (https://www.geuzenpenning.nl/ ).
De opbrengst van deze collecte was een bedrag van € 204,00.
Dank aan alle gulle gevers.

 

********

 

LITURGISCHE SCHIKKING IN DE VASTENTIJD

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen: Feest van een nieuw begin.
Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De zes zondagen van de Vasten vormen als het ware de etappes van onze voorbereiding op Het Paasfeest.
Maar ook door onze deelname aan de Vastenactie bereiden wij ons voor op het Paasfeest.
De evangelielezingen geven ons gedachtes aan op weg naar Pasen, met de schikking willen we ook op weg gaan.

De bloemen kunnen je zomaar aanspreken.
Je bent verwonderd over hun vorm en de kleurenpracht.
Je staat een moment stil in verwondering.
Want je weet: je bent verbonden met de aarde, met de lucht en bovenal met het water dat dit leven mogelijk maakt.

De kale boom komt tot bloei.
De zwarte aarde brengt planten voort, leven voor mens en dier.
Elke week komt er meer kleur en bloei in de boom en de schikking.
De gebruikte bloemen geven hoop in deze tijd, de uitbottende lentetak groeit vanuit de kale vlakte.

 

********

 

Maria Boodschap

Op maandag 25 maart 2019, Maria Boodschap , wordt om 19.30 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Sint-Jacobuskerk , Kerkweg 51, 3124KD Schiedam.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Deze dienst wordt georganiseerd door de Lourdeswerkgroep.
Na de viering is er een ontmoeting voor de Lourdesgangers.
Alle parochianen zijn van harte welkom.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 8 e zondag door het jaar . 03 maart 2019
(Lezingen: Sirach 27, 4.7; Lucas 6, 39-45 )

Zoals in zo vele culturen kent ook de Joodse traditie haar wijsheids-spreuken. In de eerste lezing hoorden we die wijsheid. Jezus paste in die Bijbelse traditie en was ermee gevoed. Zo werden er ook van Hem allerlei wijze uitspraken genoteerd. Vandaag hoorden wij er een aantal in het evangelie. Ook in ons woont de wijsheid: woont het besef, dat ons van binnen laat weten: “Ja, natuurlijk, wat daar gezegd wordt, is wáár!” De wijsheid, die God is, en die in ons woont, herkent en erkent de wijsheid, die God is, als ze van buiten ons komt. God herkent God, zogezegd, ook in ons luisteren naar dit Evangelie.

Vandaar, dat ik eerlijk kan zeggen, dat ik weinig nieuws hoor in deze uitspraken. Diep van binnen “wist” ik ze al. Toch is het heel goed om ze nogmaals te horen, want in ons gewone doen en laten zijn we vaak alles behalve wijs, en moeten we keer op keer terug geroepen worden naar die levensweg van wijsheid, die Gods weg met ons is.

In het Nederlands zeggen we: “De pot verwijt de ketel, dat hij zwart ziet”. In de woorden van Jezus klinkt datzelfde door in zijn uitspraak:
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? “

Ook in de minder fraaie dingen van mijn leven ben ik niet zo anders dan de andere mensen. Het is echt niet zo, dat we de mensen kunnen verdelen in twee groepen: “wij, de goeden”, en “ginds, de slechten”. De wijze Therése van Lisieux schreef op het einde van haar korte leven: “ Vroeger bad ik voor de zondaars, maar dat doe ik toch niet meer zo gemakkelijk. Want ik ben er achter gekomen, dat ik met hen aan dezelfde tafel zit”. En plotseling verschijnen er nu twee Goddelijke trekken in ons oordelen over anderen: mildheid en bescheidenheid.

In het Nederlands zeggen we: “Geen woorden, maar daden”. Jezus formuleerde diezelfde wijsheid in zijn uitspraak:

Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.”

Oei! Waarschijnlijk zijn er ongelovige atheïsten, die betere vruchten voortbrengen dan ik, ook al heb ik mijn mond vol met het preek na preek spreken over God, die liefde en mildheid is! Weer klinkt die waarschuwing van wijsheid mee, die paus Franciscus heel krachtig formuleerde op een vraag van een journalist, die naar een spetterend nieuwtje zocht en daarom vroeg, hoe de paus dan wel dacht over praktiserende homo's en gescheiden en opnieuw getrouwde mannen en vrouwen.

Franciscus antwoordde: “ Wie ben ik om hen te veroordelen? ” En even lichtte Gods aanwezigheid op in dat vliegtuig, want God is de oneindige en onvoorwaardelijke barmhartigheid. “God is liefde”.

Ik vermoed, dat die journalist verbaasd opkeek, toe God ineens opdook in de woorden van de paus.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) aswoensdag . 06 maart 2019
(Lezingen: Jesaja 58, 6-10; Matteüs 6, 1-16,16-18 )

Ruimte scheppen…

Vandaag beginnen wij de Vastentijd. Veertig dagen lang leven wij sober, en nemen wij minder ruimte in. Als ons lichaam al niet dunner wordt door minder eten of snoepen, dan mag in ieder geval ons ‘dikke ik' wat afslanken.

De terugtrekkende beweging die wij maken door te vasten, hebben wij niet zelf bedacht. God zelf is ons op deze weg als eerste voorgegaan. Want door de wereld te scheppen en in stand te houden, maakt God voortdurend een terugtrekkende beweging. God maakt ruimte voor ons, mensen, opdat wij ons in vrijheid kunnen ontplooien.

Maar als iedereen voor zichzelf de grootst mogelijke vrijheid wenst, dan is er geen ruimte meer voor de natuur. Dan is er ook steeds minder plaats voor de andere schepselen, planten en dieren. En uiteindelijk gunnen wij onze medemensen geen plek meer onder de zon.

In het evangelie typeert Jezus twee houdingen die als uitersten tegenover elkaar staan. Zo zijn er aan de ene kant mensen die de ruimte vullen. Zij zoeken de openbaarheid op om hun goedheid en hun vroomheid te demonstreren.

Op de hoeken van de straat geven zij van hun bezit aan de armen. Voor het oog van de mensen prevelen zij lange gebeden. Waar iedereen bij is, laten zij zien hoe zwaar het is om te vasten. Zij blazen zich op van eigendunk.

Wat zij daarbij niet in de gaten hebben, is hoe afhankelijk zij blijkbaar zijn van de goedkeuring van anderen. Jezus zet deze twee houdingen dik aan om de andere kant nog duidelijker te onderstrepen. Want in de relatie met God speelt een andere beweging.

Je hoeft niet het goed te doen voor de ogen van de mensen. Door te pronken met je zichtbare daden, kom je niet dichter bij God, integendeel. Want God ontmoet je niet aan je buitenkant, maar van binnen, in het diepst van je zijn. In het verborgene, in je intimiteit, daar waar niemand anders komen kan, daar is God.

De uitersten die Jezus in het evangelie beschrijft, zitten in ieder van ons. Soms doe ik mijn best om te laten zien hoe goed ik ben voor een ander, zodat ik complimenten binnenhaal. Maar er zijn ook momenten dat ik gewoon doe wat gedaan moet worden. Dan krijg ik liever geen ‘dankjewel', want ik heb het van harte gedaan.

In werkelijkheid is het meestal niet de ene of de andere houding: pronken met onze goede daden of onbaatzuchtig goed doen. Eigenlijk doen wij dat allebei wel. De tegenstelling die Jezus in het evangelie maakt, helpt ons om kritisch te blijven op onszelf. Zijn wij soms toch niet zo vol van onszelf, dat wij anderen geen ruimte laten?

De profeet Jesaja, die wij in de eerste lezing hoorden, spreekt uitgebreid over de opdracht om gerechtigheid te doen. Zijn woorden zijn veeleisend. Want wij moeten kritisch naar onszelf kijken.

Waar zijn wij mede schuldig aan onrecht in onze wereld? (Al was het maar door ons koopgedrag.) Durven wij het werkelijk aan eerlijk te delen? En hoe gastvrij zijn wij, voor wie beschutting nodig hebben?

Maar dan wordt duidelijk dat wij wel een echte keuze hebben. Als wij rechtvaardige verhoudingen herstellen, dan wordt het licht. Als wij het hulpgeroep van andere mensen horen, dan zal God ook onze vragen verstaan. Hij zal er zijn.

En het is waar: nu is het de tijd voor een ommekeer. Want wij nemen steeds meer ruimte in: door ons grote ego, maar ook letterlijk door onze toenemende lichaamsomvang. En als wij al proberen om een wat meer gezonde levensstijl aan te leren, nemen de gesprekken daarover heel veel aandacht en ruimte in.

Ook in het groot zie je deze beweging. Wij zijn wel verontrust over de opwarming van de aarde. Maar ondertussen gebruiken wij steeds meer energie en maken wij de grondstoffen van de aarde op.

Als wij mensen ons niet inschikken, net als God bij de schepping, gaan wij op den duur alle ruimte vullen. Dan is er geen ruimte meer voor iets anders dan wij zelf. Wanneer wij ons inschikken om anderen meer ruimte te geven, dan zou dat ons leven een heel andere dimensie kunnen geven.

In plaats van betrokken op onszelf, raken wij dan betrokken op de wereld om ons heen. Wij gaan ruimte maken voor anderen dan onszelf. Wij beperken onze eigen mogelijkheden, zodat er leven mogelijk blijft voor de generaties die na ons komen.

Op deze Aswoensdag gebruiken wij as om stil te staan bij de vergankelijkheid van ons leven. Wij tekenen ons met een kruis op ons voorhoofd vanuit het diepe weten dat sterven en leven geborgen zijn in God. En wij horen daarbij zeggen: ‘Bekeert u en gelooft in het evangelie'. Of: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'.

Niet voor niets worden wij aan het begin van de Veertigdagentijd herinnerd aan de dood èn aan het leven. Want wanneer wij onze sterfelijkheid wegdrukken, gaan wij steeds gulziger leven, onverzadigbaar haast. Maar oog in oog met dood en leven, ervaar je pas hoe weinig er eigenlijk nodig is.

Daarin oefenen wij ons in deze veertig dagen voor Pasen. Wij vasten, opdat wij onszelf leren inperken, omwille van de ander. Als wij inschikken uit respect voor alles wat leeft, komt er ruimte om te leven.
Amen.

Pastor Henri Egging

********

 

Snuffelen tussen Boeken, CD's en Ikonen, EXTRA DATUM!

Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan van boeken, CD's en ikonen.
Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?
Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden, dan hopen wij op een donatie.
Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.

Data Schiedam:
23 maart ,
voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.
24 maart , na de viering (extra datum!!)
Locatie: St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

Data Rotterdam:
17 maart
Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur
Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1 e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam


********

Agenda

Beste belangstellenden,
het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar.
Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden.
Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen.
We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Plaats: de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger'), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:

10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
Zie ook https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch

14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja 16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.
Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2.
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl.
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma

Vriendelijke groet,
namens beide organisaties,

José van der Torre en Co Elshout 

********

                              

terug naar de openingspagina