K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 15 -- week 04 maart 2019 - 10 maart 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

woensdag 6 maart
Aswoensdag


19.00 uurViering van Woord en Gebed (met askruisje)
Voorganger: pastor Henri Egging
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

Leden van de PKN-gemeente Schiedam-stad
zijn bij deze viering van harte uitgenodigd.

 

Zaterdag 09 maart


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 10 maart
1e zondag 40dagentijd

 

In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).


10.30 uur


Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
Voorganger: pastor Henri Egging
muzikale ondersteuning: koor DG H. Hart

 

 

********

Intenties

 

 

********

 

Vastentijd van 6 maart t/m 20 april, tijd van Bezinning, vastenactie 2019

Het doel van de actie dit jaar: Water kan alles veranderen.
In onze omgeving is het heel vanzelfsprekend.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de w.c. doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uitkomt.
Maar in grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis.
Met de opbrengst van de vastenactie kunnen we diverse projecten steunen die schoon water dichtbij mensen brengt.
En daarmee worden levens blijvend veranderd.

We starten onze vastenactie op de eerste zondag van de vasten.
Tijdens de gezamenlijke viering in de Basiliek geven we hieraan extra aandacht.
Bij de samenkomst in de Wilgenburg na afloop van de viering kunt U een lekker stukje taart kopen voor bij de koffie of thee en zo de eerste bijdrage alvast doen voor de actie.
De weken daarna kunt U uw bijdrage geven in de speciale vastenactiebus of overmaken op de Rekening St.Jan-Visitatie met de vermelding Vastenactie 2019 .
Verder kunt U informatiefolders vinden op de tafel in de hal of bij de leestafel.
Regelmatig vindt U nog info in het kerkpleinnieuws en ook proberen we aan te geven over hoe hoog de opbrengst zich vult in een waterdruppel.
Want elke druppel telt.
En daar kunnen we allemaal aan mee werken!

 

********

 

Geuzenpenning 2019 naar padre Alejandro Solalinde

De Geuzenpenning voor 2019 is toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra (https://www.geuzenpenning.nl/)

De Geuzenpenning wordt op woensdag 13 maart 2019 uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. 

Op verzoek van en in overleg met de Stichting Geuzenpenning verzorgen we op vrijdag 15 maart een speciale ontmoetingsdag vanuit movzwo / caritas en diaconie van de Willibrordparochie, in samenwerking met Vluchtelingenwerk -  Amnesty en PAX Ambassade van Vrede.    

Op vrijdag de 15e maart staan gepland, steeds open en oecumenisch ingevuld:

We geven op vrijdagavond Padre Alejandro vanuit PKN-kerken (in ieder geval Schiedam Centrum, Schiedam Noord en Vlaardingen) en vanuit de Goede Herder parochie (Schiedam – Vlaardingen en Maassluis en mogelijk nog meer kerken) gezamenlijk een financieel bedrag als cadeau voor zijn werk.
(Aan de Geuzenpenning is geen financieel bedrag verbonden.)
De ene kerk houdt een extra collecte, de andere kerk geeft een bijdrage uit “eigen middelen”.

Bedragen kunnen  overgemaakt worden op rekening  van NL25 INGB 0000 0902 65 - Par. De Goede Herder - H. Lucas ovv padre Alejandro.
Doorgeven van informatie en aansluiten bij een activiteit wordt op prijs gesteld, vragen en wensen daartoe doorgeven via movzwo@hetnet.nl of tel.0630565296.

 

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 7 e zondag door het jaar . 17 februari 2019
(Lezingen: Samuel 27, 2.7-9. 12-13. 22-23; Lucas 6, 27-38 )

Evangelie betekent blijde boodschap. Welke blijde boodschap hoorden wij dan in de lezingen van vandaag? Heeft u ze gehoord?
Als er geen blijde boodschap is, moet er toch minstens een boodschap te ontdekken zijn. Het basis thema in de beide lezingen is vergiffenis. David wreekt zich niet op Saul, maar laat hem in leven. Of hij Saul vergiffenis schenkt durf ik niet uit het verhaal te concluderen.
Bij David speelt m.i. iets anders mee in zijn besluit om Saul niet te doden, nl. dat je een gezalfde van God niet doodt. Ik denk dat de vrees voor de wraak van God een belangrijker rol speelt in zijn besluit Saul niet te doden dan zijn mensenliefde of vergevingsgezindheid.
David maakte zich echt niet druk om de levens van vijanden, zelfs niet over de levens van hun vrouwen en kinderen, hij liet ze bij duizenden afslachten. Leest u thuis maar eens wat hoofdstukken verder in de Bijbel.

Waar komt het vandaan dat mensen de strijd aan moeten gaan met andere mensen? Is dat het dierlijk instinkt dat nog in de genen van de mens opgesloten ligt?
Je ziet vaak bij dieren dat een mannetjes dier de jongen van een vrouwtje doodt als die van een andere vader zijn, voordat hij met dat vrouwtje paart. Puur omdat hij zijn eigen bloedlijn wil continueren. Ook wordt in het dierenrijk vaak gevochten om de macht, de plaats van het alfa mannetje of vrouwtje. Of er wordt gevochten om een kudde over te nemen. Allemaal om de dezelfde reden, het doorgeven van de bloedlijn.

Dit gedrag herkennen we eigenlijk ook bij mensen; het overnemen van een kudde.
Binnenkort zijn er in Nederland verkiezingen, alles wordt weer uit de kast gehaald om de macht te kunnen pakken. Er vallen gelukkig sporadisch doden, althans in Nederland, maar wel worden veel mensen gekwetst, is de redelijkheid vaak ver te zoeken en wordt er veel beloofd dat niet realiseerbaar is. De waarheid wordt continu geweld aangedaan.

In organisaties is onderlinge strijd om de macht ook dikwijls zeer onzuiver. Er worden de smerigste trucs uitgehaald om een collega te passeren. We hebben daar een uitdrukking voor: “ellebogenwerker”.

Een stap dieper tot waar de mens is gezakt is de onverschilligheid waarmee mensen in de onderwereld en middels criminaliteit op straat worden omgebracht, hier is de zinnigheid en redelijkheid helemaal verdwenen en het respect voor de medemens totaal zoek. Zelfs bij oorlogen is vaak nog meer redelijkheid terug te vinden dan in de moorden in de onderwereld.

De strijd, ook tussen soortgenoten is dus kennelijk bij mens en dier van nature aanwezig.
Bij dieren noemen we dat natuurlijk gedrag, bij mensen noemen we dat het kwaad dat in de mensen zit.

De boodschappen die we uit de Bijbel halen is dat we onze dierlijke instincten moeten leren onderdrukken en dat is eigenlijk helemaal niet leuk, wat, blijde boodschap! De Bijbel is een verzameling van ervaringen die mensen in de loop van duizenden jaren hebben opgedaan.
Zij hebben die doorverteld en opgeschreven. En nog belangrijker, de mens heeft er van geleerd
en is daar wijzer en redelijker van geworden. Profeten hebben telkens die ervaringen verdiept en doorgegeven.

Die ervaringen, ofwel levenslessen, zijn niet uitsluitend opgedaan door het joodse volk, ook in culturen die niet gebaseerd zijn op de Bijbel, zijn gelijksoortige levenslessen terug te vinden. Het belang van die levenslessen is dat zij de mens beschermt tegen zijn soortgenoten. Dat vinden we ook terug in de meeste van de tien geboden, of beter de tien regels. Het ‘Gij zult niet' is niet a priori voor ons zelf bedoelt, maar meer nog ter bescherming van onszelf en dus ook van de medemens.
Op het moment dat mijn buurman zich geremd voelt om mij de hersens in te slaan, heb ik daar duidelijk het meeste baat bij. Tot zover vind ik de boodschap van de lezingen van vandaag alleszins acceptabel. Jezus gaat echter nog een enorme stap verder.
Hij zegt dat je je niet moet verzetten tegen kwaad dat je wordt aangedaan.
Dat je moet vergeven, dat je je moet opofferen, dat je schulden moet kwijtschelden, enzovoort.
En dan zongen wij zoeven: ‘Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar'. Ga er maar aan staan.
Maar hier schetst Jezus overduidelijk het beeld dat Hij van God heeft, de God van de oneindige liefde. De God die Jezus zelf probeert na te volgen en daarom zoon van God wordt genoemd.
Ja, en als wij dan ook kinderen van God genoemd willen worden, dan kunnen we ons eigenlijk niet anders gedragen dan die God.
En als Jezus van mening is dat dat de wereld beter maakt, dan is het toch een Blijde Boodschap.

Liturgiegroep - Ton Durenkamp

 

********

 

Agenda

In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019, organiseert Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de Dom van Utrecht.
De doeken hebben een grote zeggingskracht en vormen een brug naar de culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden.
Kunstenaars uit de hele wereld houden de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld?
Hoe beleven wij ons geloof?
Hoe solidair zijn wij met anderen?
Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering!

De tentoonstelling is dagelijks geopend en de toegang is gratis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar guus.prevoo@vastenactie.nl.
Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 uur een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.

 

********

 

Snuffelen tussen Boeken, CD's en Ikonen?

Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan van boeken, CD's en ikonen.
Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?
Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden, dan hopen wij op een donatie.
Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.

Waar en wanneer kunt u komen snuffelen:
Data Schiedam: 9 en 23 maart
Voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.
Locatie:
St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

Data Rotterdam: 17 maart
Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur
Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1 e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam


********Zaterdag 16/17 maart: Stille Omgang

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam.
Het thema voor 2019 luidt: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”, Pierre Teilhard de Chardin s.j..
Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en verbondenheid met Christus en velen in uw omgeving.
Met uw gebed in stilte vergroot u uw Liefde en Vreugde.
Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods aanwezigheid.

De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam en doen de volgende opstapplaatsen aan (tijden zijn indicatief):
Dordrecht, Burg. de Raadsingel 45, 19:00 uur
Rotterdam-Charlois, Dorpsweg 80, 19:30 uur
Rotterdam-IJsselmonde, Reyerdijk 67, 19:30 uur
Rotterdam-Kralingen, Hoflaan 21, 20:00 uur
Rotterdam-Centrum, Mathenesserlaan 307, 20:00 uur
Rotterdam-Hillegersberg, Le Fèvre de Montignylaan 17, 20:20 uur.

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat.
Daarna wordt de tocht gelopen.
De tocht duurt ongeveer een uur.
Omstreeks 1.30 uur zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg, waarna de mensen weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen.

Kosten:  € 16,50 per deelnemer
Aanmelden: tot 12 maart via de website: www.destilleomgang.nl <  aanmelden >
of via de e-mail: aanmelding@destilleomgang.nl.

********

 

Gaat u mee: 8-daagse reis naar het Griekse eiland Rhodos?

dinsdag 8 mei t/m dinsdag 15 mei 2019 

Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld.
Graag gaat hij nog eenmaal met ons naar de Griekse eilanden, naar het eiland waar hij zijn ontdekkingstochten begon.
Vooral de steden, kerken en kloosters zijn bezienswaardig, maar ook de natuur is mooi, zeker in het voorjaar.
We waren er al eerder, op de eilandenreis in 2011.
De bekendste plaatsen zullen we ook nu weer bezoeken, zoals Rhodos-stad, de ridderstad en de kruisriddersburcht en de musea in het hospitaal van de ridders en in het Grootmeesterpaleis. En de zeer oude kerkjes met boeiende ikonen en de kathedraal bij Mandraki, de klassieke haven.
En aan de ander kant van het eiland de stad Lindos, met de akropolis en de restanten van de tempel voor Pallas Athena en ook een kasteel van de kruisridders.
En met het prachtige zicht op de oude haven, waar Paulus ooit aan land kwam.

Maar ook bezoeken we dit keer enkele kloosters, zoals Moni Ipsenis (bewoond door 14 nonnen), met een prachtige kerkje en een uit olijvenhout gesneden iconostase.
En Moni Thari (bewoond door 6 monniken), waar de binnenmuren zijn bedekt met fraaie fresco's.
Het kloostercomplex heeft mooie tuinen en een wijngaard.
En dagtocht naar het eilandje Symi, met het stadje van de sponzenvisserij en het grote Panormitis-klooster.
Maar ook heerlijk vrije tijd en twee vrije dagen voor de stad en/of het strand.
En we verblijven de gehele week in een goed en schitterend gelegen hotel aan zee èn vlakbij de gezellige oude stad!

We vliegen met Tui Fly van en naar Rotterdam Airport! (vliegtijden altijd onder voorbehoud):
8 mei OR 281 Rotterdam 09.15 – Rhodos 14.10 en 15 mei OR 282 Rhodos 14.40 – Rotterdam 17.50

Reissom: € 1.328 (toeslag 1 persoonskamer: € 179)

Minimaal 20 deelnemers (maximaal ca. 25).

De tijd dringt.
Onze reserveringen lopen voorlopig tot 1 maart.
Dan moeten we weten of er voldoende deelnemers (te verwachten) zijn om de reis door te laten gaan.
Laat ons dus a.u.b. zo spoedig mogelijk weten dat u misschien of waarschijnlijk of zeker meegaat.


Vragen?
Bel of mail ons!
Co Elshout: 010-4220471 / mail@oecumont.nl.
Of José van der Torre o.p. 0180-859955 / info@leerhuisspiritualiteit.nl.

********

 

Zaterdag 13 april: 25 jaar Leerhuis Spiritualiteit en stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam

Beste belangstellenden,
het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar.
Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden.
Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen.
We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Plaats: de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger'), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:

10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
Zie ook https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch
14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja 16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.
Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2.
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl.
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma

Vriendelijke groet,
namens beide organisaties,

José van der Torre en Co Elshout 

********

                              

terug naar de openingspagina