K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 06 -- week 31 december 2018 - 06 januari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 05 januari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 06 januari
Openbaring des Heren
Drie Koningen

11.00 uur


Viering van Woord, Gebed en Communie
voorganger: pastor Kees Koeleman
samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

Intenties

zondag 06 januari:

 

********

 

OUDEJAARSBORREL

Op zondag 30 december zullen wij na de viering van 11:00 uur een extra gezellig samenzijn organiseren onder de titel OUDEJAARSBORREL.
Dit omdat het technisch moeilijk is om begin januari een Nieuwjaarsborrel te organiseren.
Wij zullen het oude jaar uitluiden met een drankje en een hapje en een korte terugblik op het oude jaar.
Ook zullen we alvast vooruit fantaseren over het nieuwe jaar 2019.

 

********


Beste mensen
.

Ik wens jullie:

ZALIG KERSTFEEST.

ZALIG NIEUW JAAR.

VREDE  EN ALLE GOEDS VOOR 2019,

EN HEEL FIJNE DAGEN.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

Vooraankondiging

Zondag 13 januari is er in de kerk van onze deelgemeenschap en die van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus geen viering.
In Schiedam is die zondag om 10.30 uur een gezamelijke viering in de Basiliek.
De viering wordt verzorgd door de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) vierde Zondag van de Advent, 23 december 2018
(Lezingen: Micha 5,1-4a; Lucas 1,39-45 ) 

“Hoe zwaar ook de nacht en hoe moeilijk de scheiding:
wij zijn alweer een dag dichter bij de bevrijding”.
(Zo sloot tijdens de tweede wereldoorlog 1940-1945, de Engels-Nederlandse zender “Radio Oranje” iedere avond haar uitzendingen naar bezet Nederland af.)

De zondagen van de advent zijn de zondagen van de hoop. Uiteraard niet de hoop, dat het Kerstfeest dichterbij komt, want dat gebeurt vanzelf wel bij het wisselen van de kalenderblaadjes. De hoop, die ook verschijnt in de afgevallen bladeren van de bomen: ooit wordt het weer lente, hoe zwaar de winter ook zal zijn. Ooit wordt het weer licht en warm, na de kille, duistere en sombere tijd van de donkere dagen rond kerstmis. Ooit wordt het weer goed, hoe zwaar het nu ook is.

De hoop is een vreemd verschijnsel: vaak tegen zogenaamd beter weten in beweert ze, dat alles toch zal en moet goed komen. De Griekse oudheid kende het verhaal al van de doos van Pandora. Toen die doos – de toekomst – geopend werd, kwamen er wolken van slechte gebeurtenissen en hopeloze situaties naar buiten. Men probeerde de doos snel te sluiten, maar het was te laat. Één toekomstje bleef in de gesloten doos achter en klopte op de deksel om ook vrijgelaten te worden. Omdat het toch niks meer uitmaakte, deed men nog eenmaal de doos open. En naar buiten kwam de HOOP, als laatste.

De Bijbelteksten van vandaag beschrijven die hoop. Het is kwetsbaar en schijnbaar niet opgewassen tegen alle geweld. Toch belooft het vrijheid en vrede, welzijn en leven, zoals het leven bedoeld is. Maar voor die hoop is het veel beter om op de kleine bloesemknopjes te letten, dan op alle geweldenaren in de samenleving, die weet ik wat allemaal beloven, als je hen maar volgt! De politiek is er vol van – toen en nu – maar veel heil is er nog niet uit de handen van die grootsprekers gekomen, zoals we uit ervaring weten. En toch lopen we keer op keer met honderdduizenden achter die blaaspoepers aan.

De teksten van vandaag zeggen: “Neen, kijk naar die heel kleine levenstekentjes, die je bijna niet ziet. Kijk naar dat miezerig stadje Bethlehem: misschien wordt daar de redder geboren. Kijk naar die onvruchtbare vrouwen, Elisabeth en Maria, die in de Joodse Godsdienst – en in vele anderen – hun mond moeten houden. Zacharias, de man van Elisabeth sprak zijn “ja, maar…..” tegen God – hij had beter moeten weten, want zijn naam betekent: “GOD HEEFT ZICH HERINNERD”en zij naamgenoot de profeet Zacharias moest ook werken in bijna onmogelijke situaties - De Eeuwige werd daar zo ongedurig van, dat God tot hem zei:”Houd je mond!” En van schrik kon Zacharias negen maanden geen woord meer uitbrengen. En in die Godsdienstige stilte - de woordvoerder Gods moest zwijgen, – openden de tot zwijgen veroordeelde vrouwen hun mond en zongen over Gods lof en over de hoop, die als nog ongeboren kinderen in hun schoot gevormd werd.

Want het is werkelijk waar, dat de Eeuwige bij de geboorte van ieder kind zegt: “ Oké, laten We het nog maar eens proberen met de mensen”. Want ook dit kind kan uitgroeien tot een Moeder Theresa van Calcutta, tot een Martin Luther King, tot een Helder Camara of Etty Hillesum, tot een bisschop Romero of tot een verder niet zo bekend mens, maar die wel een engel is voor zijn of haar omgeving. Ieder kind kan uitgroeien toot een mens als de zoon van Eliabeth, die luidkeels zal protesteren tegen corruptie, die dus een “klokkenluider”wordt, ook al loopt hij dan zelf risico. Ieder kind kan uitgroeien tot een mens als de Zoon van een Timmerman, ooit, geboren in dat gehucht Bethlehem, van wie men later ging zeggen: “Jezus, daar gaat God!” Iedere baby is de geboorte van de hoop: hoop, dat Gods Rijk”Vrede op aarde” , waarachtig weer een stapje dichterbij komt.

Iedere baby is het bewijs, dat het leven, dat God, het laatste woord heeft, en dat laatste woord is exact hetzelfde als Gods eerste woord, bij de schepping;

“De aarde was – en is – woest en leeg en in duisternis gevangen. God sprak: “Er moet licht zijn”. En er was licht, en God zag dat het goed was.

Dat wij in die hoop mogen leven en sterven.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

Beste mensen,
Mijn kerstpreek is gebaseerd op de combinatie van de bijbelteksten uit de Nachtmis en uit de Dagmis van Kerstmis, want voor mij zijn het twee zijden van een en dezelfde medaille.
Hier de tekst, die de basis zal zijn voor mijn preken.

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Kerstavond maandag, 24 december 2018
(Lezingen: 2 Samuël 7, 1-5+8b-12+14a+16; Lucas 1,67-79
(C) Kerstmis dinsdag, 25 december 2018
(Lezingen: Jesaja 52,7-10; Johannes 1,1-18)

“HOORT, HOE GOD MET MENSEN OMGAAT”.

In de nachtmis horen we over een uiterst kwetsbaar kindje, geboren onderweg – zoals nog steeds zo vaak gebeurt – tijdens een gedwongen tocht. Want oorlogen en machthebbers houden geen rekening met kwetsbare mensen en zwangere vrouwen: zij volgen hun eigen agenda, en als er dan slachtoffers vallen onderweg, heeft men daar een prachtig verhullend woord voor uitgevonden: “Collateral damage”: bijkomende schade.

Maar de naamlozen moeten maar zien te overleven, in schamele tenten of grotten, waar je dieren in laat overnachten – en dat kan je uiteraard zien en ruiken! En als er dan toch een baby geboren wordt, dan maak je er maar het beste van: een voerbak voor dieren, stro, wat armzalige mantels. En de mensen, die op kraamvisite komen, zijn van hetzelfde slag van collateral damage: een groep bedoeienen, die door de

mensen in de stad voor een paar centen worden ingehuurd om hun vee te hoeden; en een paar vreemde snoeshanen uit het Oosten, heidenen en – kijk uit, want je weet maar nooit! – misschien economische asielzoekers of mogelijke terroristen.

Het verhaal is zo triest, dat wij er in onze streken maar gauw een enorme portie romantiek over hebben uitgesmeerd,met kerstbomen, lichtjes, cadeaux en kerstdiners. Niks mis mee, hoor, want ons dagelijkse leven is vaak grauw genoeg om er niet zo af en toe een feestje met licht en muziek tegenaan te gooien.

Maar het moet ons de eerste situatie niet laten vergeten: God werd mens als kwetsbare en beklagenswaardige baby tussen kwetsbare en totaal onbelangrijke mensen. Daar moeten we God blijkbaar zoeken, en niet bij plechtige recepties en grootse festiviteiten. En als wij dus voor kwetsbare mensen opkomen en hen helpen, komen we op voor de mensgeworden God.

De andere zijde van dezelfde medaille zegt, dat het toch echt de ENIGE en HOOGVERHEVEN God zelf is, die zich hier in een baby laat zien. Als het geschal van bazuinen begint het Johannes-evangelie – met tegelijkertijd een verwijzing naar Gods eerste begin, bij de schepping – :

“ In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.
In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. ………….
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid”.

De unieke en grootse ENE, die wij God noemen, zet al Zijn grootsheid en glans opzij en wordt baby in een zeer kwetsbaar en onbetekenend kindje, te midden van kwetsbare en onbetekenende mensen. WAAROM?

Oei, dat is een brutale vraag, want hoe zou ik als mens kunnen begrijpen wat God bezielt? Er zit wel een verwijzing in al deze verhalen; een verwijzing, die deze baby later zelf onder woorden zal brengen:
“ Wat je de minsten der Mijnen gedaan hebt, dat heb je Mij gedaan”.

Want mag God alsjeblieft partij trekken voor degenen, die wij het liefst niet zien, Gods meest kwetsbare kinderen? God zet er Zijn volle Goddelijke gewicht voor in, zodat beide lezingen van kerstmis tot één medaille worden: “Hoort, hoe God met mensen omgaat”.

En als ik voor mijzelf moet toegeven, dat ik van dat Godsverlangen niet veel terecht breng? Als ik moet toegeven, dat er nog weinig “Jezus Christus” in mij geboren is? Dan moet ik mij niet laten verlammen door schuldgevoelens, want God is oneindige barmhartigheid, en daar kan mijn kleinzieligheid gelukkig niet tegenop. Maar ik kan mij wel voornemen om iets meer als God te zijn, zodat De Ene ook een beetje in mij geboren wordt. Dan wordt het waarachtig nog een “Zalig Kerstmis” ook!

 

Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

 

Informatie Leerhuis Spiritualiteit:

Er liggen programmaboekjes van het Leerhuis Spiritualiteit op de tafel bij de ingang.
Hierin staan onze activiteiten voor het 1e halfjaar van 2019.
U vindt ons programma ook op: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

PreMarriage Course

Vanaf 11 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Rotterdam.

Deze PreMarriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de zes avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie.
De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op.
Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de PreMarriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.

De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Meer info leest u over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie via de Bisdom-website.
De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod. 
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

********

 

Informatie over De Wissel

Nieuwe expositie in de Wissel ‘Oud en Nieuw' is de titel van een nieuwe expositie van Celieke van der Linden.
Celieke laat zich inspireren door de natuur, door kleuren en door fantasie en dat leidt tot krachtige en kleurrijke schilderijen.
Haar werk is te zien tijdens de openingsuren van De Wissel (woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag) tot 5 februari 2019.

********

 

Eerste Heilige Communie
Deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie te Schiedam.

Begin 2019 beginnen de voorbereidingen voor het feest van de eerste heilige Communie op zondag 16 juni 2019.
Ook dit jaar zullen wordt er samengewerkt met deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie.
De voorbereidingen vinden vanaf begin 2019 plaats, wanneer en waar hoort u nog.
De kinderen beginnen in de pastorie met hun les en volgen het laatste deel van de mis mee in de kerk.
Op 16 juni 2019 zal het feest van de eerste Communie ook plaatsvinden in de Liduina Basiliek aan de Singel in Schiedam.
Voor de ouders zullen er een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wilt u uw kinderen opgeven voor hun eerste communie, kunt u contact opnemen met Liduina basiliek, Patrick Rutten: eerstecommunieschiedam@gmail.com, tel.: 06-10472771 (na 19.00).
Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

********

 

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8 en hoger die hun Eerste Communie hebben gedaan

Begin 2019 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019.

De informatieavond wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Deze avond is dus alleen bedoeld voor u als ouder(s).
Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij M. Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden voor 18 jan 2018.
U kunt ook terecht voor meer informatie bij het pastorale team van de parochie.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vormsel Parochie De Goede Herder

********

 

Agenda

Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan.
Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol een uur lang op een kussen te zitten.
Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.
Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan daarnaast komen onder andere onderwerpen aan de orde als een goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Tijd : van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
Na afloop is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.

Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

 

terug naar de openingspagina