K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 01 week 28 november - 04 december 2016

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mail adres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================

VIERINGEN

Zaterdag 03 december


17:00 u.


Eucharistieviering
voorganger: pater Leo de Jong o.p.
orgelspel

Zondag 04 december


11:00 u.


Eucharistieviering
voorganger: pater Leo de Jong o.p.

samenzang onder leiding en begeleiding van Wim van der Steen

.

********

Intenties

Zaterdag 03 december: nnb.

Zondag 04 december: nnb.

********

Symbolische schikking in de Adventstijd:

Advent is een tijd van verwachten.
We kijken uit naar een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.
Ook in de lezingen in deze tijd komt dit verlangen naar voren.

Door alles heen dromen we van vrede, in een gebroken wereld.
Ook nu is vrede soms ver te zoeken.
In de lezingen van de eerste zondag beschrijft Jesaja een visioen van vrede.
Hij beschrijft niet alleen een mooie droom maar wil de mensen aanzetten om die droom te leven.

In de schikking van deze zondag willen we dit ook laten zien.
Aan de voorkant zijn maar weinig bloemen te zien.
Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen.
Maar de spiegel laat ons de achterkant zien in gebroken stukken.
Maar al wel een stukje werkelijkheid van een bloeiende aarde van vrede en gerechtigheid.

 

Dromen van vrede, de wereld omgekeerd.
Zien wat licht brengt, doen wat gedaan moet worden,
Heelheid in een gebroken wereld.
Goede God, leer ons het visioen te leven.

 

 

******** 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
C, 34e zondag door het jaar. 20 november 2016 Schiedam.
(Eerste Lezing: Kolossezen 1, 12-20 .Tweede lezing: Lucas 23, 35-43. )

CHRISTUS KONING???
IS ER IEMAND IN DE ZAAL, DIE DEZE TITEL EVEN WIL OVERNEMEN? GRAAG!!!

Dit feest heeft een merkwaardige geschiedenis. Toen de paus van Rome rond 1870 al zijn wereldlijke macht in Italië verloor, werd dit feest gepropageerd als triomphantelijke tegenhanger voor dat verlies. En als kind liep ik nog mee in de grote processie door de Havenkerk, op de avond van dit feest; waar wij verkleed waren als indiaantjes, Eskimootjes, Negertjes, Dominicaantjes, enz. Allemaal als feestelijk gevolg van koning Christus. Maar het feest is ontzaglijk gedevalueerd. Wat moet je tegenwoordig nog aan met een koning, anders dan het organiseren van een koningsfeest, het knippen van lintjes en het mopperen op zijn inkomsten?!

Als je de tekst van het evangelie van vandaag hoort, dan bemerk je nog iets opvallends. Christus is koning, OMDAT Hij totaal machteloos is! Omdat Hij, zelfs in de totale ondergang van zijn eventuele invloed, juist dan trouw blijft aan zijn levensopgave: Barmhartig te zijn, zoals Zijn Pappa, God, barmhartig is, ook al merkt Hij daar op dat ogenblik helemaal niets van. Dwars door alle ellende en ondergang heen laat hij Zijn God, die barmhartigheid is, koning zijn en koning blijven in zijn bijna verwoeste leven.

Is dat koninklijk? O, ja, maar je kunt je ook de verzuchting voorstellen: ”Is er iemand in de zaal, die deze titel even van mij wil overnemen?”
Bovendien moet je erg voorzichtig zijn met het uitroepen van Jezus Christus als koning. Want je tekent in voor het burgerschap in een koninkrijk, waar zeer merkwaardige grondwetten bestaan.

Zo moet je er liever dienen, dan gediend worden; je moet de asielzoekers en vreemdelingen met het meest mogelijke respect ontvangen, want je familie is misschien ook ooit vreemdeling en asielzoeker geweest. Je wordt geacht je bezit en je kennis te delen en niet op te potten; je moet zeventig maal zeven maal vergeven, als je iets wordt aangedaan. En je moet de minst belangrijken altijd laten voorgaan.

En als meest opvallende grondwet: “je moet iedereen liefhebben, zelfs je vijanden”. Wil ik – willen wij – werkelijk burgers worden van dat hoogst merkwaardige koninkrijk?

En als ik nu zeg: “Ja, maar zo'n rijk is Godsonmogelijk in onze gewone samenleving”, dan heb ik het alweer heel goed begrepen. Want inderdaad: het is het rijk, waar God van droomt en iedere keer, als ergens iemand iets van dat rijk concreet realiseert, veert God blij op. God begrijpt ook wel, dat de uitspraak: “Wees volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is”, niet bepaald een gemakkelijk eitje is.

Maar De Eeuwige zou al heel blij zijn, als wij die grondwet tenminste voor ogen hielden, als een soort van innerlijk kompas. En dat iets van die grondwet zo af en toe realiteit wordt tussen mensen, of ze nu christelijk zijn of niet.

De Nederlandse dichter G.K. Van het Reve schreef eens bij het zien van het graf van een jonge man, vermoord in een van onze vele vuile oorlogen: “Dat koninkrijk van U, U weet wel, wordt dat nog wat?”

En daarmee formuleerde hij precies, wat ook God regelmatig verzucht: “dat koninkrijk van Mij – die droom van menselijkheid, verbondenheid en vrede – wordt dat nog wat?”

Zullen wij dan toch maar – heel voorzichtig en heel bescheiden – Jezus Christus tot onze koning uitroepen, wetend, dat wij daarmee veel meer beloven, dan wij kunnen waarmaken, maar toch aangevend, dat wij dat Godsrijk tot onze kompasrichting willen maken?

Jezus Christus was trouw aan die Goddelijke kompasrichting, tot aan zijn afschuwelijke dood. Precies daarom mogen wij hem wellicht wel noemen: EEN KONINKLIJK MENS, Gods droom, vlees en bloed geworden, Gods geliefde koning. Dus toch........

Leo Raph. A. de Jong o.p.

******** 

Warme mutsen, sokken, dassen en handschoenen.

We verzamelen deze voor de mannen in de Schiegevangenis.
Graag nog uw bijdrage hiervoor in de mand in de hal.
De eerste lading is al meegenomen en zij waren er erg blij mee.
Zij zijn er niet voor niets maar mogen toch niet vergeten worden.

********

Adventskaarsen

Ze zijn nog steeds te koop dus heeft U er nog geen een, neem er dan een mee voor thuis.
Voor 2,50 euro elke dag een stukje verder op weg naar Kerstmis.
Het brengt ons het licht van Vrede naderbij.

********

Een nieuwe vertaling van het Onze Vader!

Met ingang van de eerste zondag van de Advent wordt een nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd.  Het Onze Vader is misschien wel het belangrijkste gebed voor ons Christenen. Een nieuwe vertaling moet daarom ook een reden hebben.

Onderstaand een duidelijk artikel gepubliceerd in Trouw.  

"Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd.
Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied.
Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor.
Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.

Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de liturgie.
Liesen: “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling.
Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie.
Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken.
Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden."

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader: 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade .

 

Bekoring of beproeving:
In de gezamenlijke versie van het gebed wordt - naast minder ingrijpende wijzingen - de zin 'en leidt ons niet in bekoring' ingeruild voor 'en breng ons niet in beproeving'. 
Die oude zin schept een beeld van een God die mensen 'pest in hun geloof'. 
Een die mensen zelf in bekoring brengt en wedjes legt met Satan om te kijken wie er blijft.
Maar als iemand bidt 'breng ons niet in beproeving', vraagt diegene God hem juist niet te laten kiezen tussen zijn geloof en zijn leven."  
Naast deze exegetische wijziging verandert er niets aan de boodschap van het Onze Vader, stelt bisschop Liesen.
"Vanwege die ene boodschap is het heel wenselijk om één vertaling te hebben.
Vanuit Rome werd daar al langer op aangedrongen. Eenheid binnen een taalgebied is altijd het streven"

Om u snel te laten wennen aan de nieuwe tekst wordt deze tot en met eind januari volledig afgedrukt in de liturgieboekjes.
In de zangbundel komt een tekstblad.
Tevens zijn er geplastificeerde kaartjes beschikbaar met de nieuwe tekst om mee te nemen naar huis. 

Jammer en een gemiste kans dat de bisschoppen niet met de PKN kerken tot een oecumenisch Onze Vader konden beslissen.
Dat zou  pas getuigen van vooruitgang en realistische visie. 

Pastoraatsgroep

********

Vormsel Parochie De Goede Herder.

Begin 2017 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het project is bedoeld voor jongeren geboren in 2003 en 2004.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 18 juni 2017.

Het voorbereidingsproject zal bestaan uit acht bijeenkomsten, die allen plaatsvinden in de Pax Christikerk in Vlaardingen-Holy.
Aan het eind van het project maken de jongeren zelf de keuze of ze wel of niet het sacrament van het Vormsel willen ontvangen.

De informatieouderavond wordt gehouden op zondag 22 januari 2017 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur.
Dit is dus alleen bedoeld voor u als ouder(s).
Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij Marian Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl .
Graag aanmelden uiterlijk 6 januari 2017.

Werkgroep Vormsel Parochie De Goede Herder


********

Agenda

********

terug naar de openingspagina